is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03« P A..

en geëxecuteerd; dat de Pachter gehouden zal

wezen de ordonnantie, gemaakt op de imposten, bij hem gepacht, in aile hare poinften en articulen te agtêtvolgen, en het recht daar van naar vermeld en tnhouffe derzelve ordonnantie te ontvangen, zonder enige conniventie of (imulatie, direft of indireft, in eniger tmnieren daar in te gebruiken, of te doen gebruiken, zulks dat de Pachters met niemand, Edel of Onedel, Borgers of Tappers, zal mogen compoferen of uitkoop maken, op poene dat zo wel de Pachter, als die gene die met hem compofitie of uitkoop aangaat, van elke compofitie zal verbeuren vijf en twintig gouden Realen , boven de vetbeutte van het geen waar over gecompofeerd zal zijn , op de poene in het Placaat op den ophef van den impost gedatueerd, en dat zo menigmaal ais hij bevonden zal worden contrarie gedaan te hebben, en daar en boven nog de Pachters als meineedig en de genen die met hem compoferen arbitralijk gecorrigeerd te worden naar gelegenheid van zaken; doch dat van deze boeten en verbeurten vrij zulien wezen die genen, met welke de Pachters gecompofeerd zullen hebben, ingevalle zij het zelve terftond oprechtelijk komen aangeven en verklaren, hoe, en waarvan geoompofeerd zal wezen, en

wat er voor beloofd of betaald zal zijn; dat, tot

weeringe van alle compofitien, die bij enige Pachters zouden mogen worden gedaan, de Pachters van een ander Distrift, of ook van het zelve, met aljunftie van den Officier, daar de compofeerende Pachters woonen, dezelve Pachters, die gecompofeerd hebben ter eerster inftantie zullen mogen doen cauferen voorden Raad van Saten, aldaar contenderen tot de poenen en boeten , in

het Placaat en de ordonnantie begrepen; dat voorts

de Pachters van de vooifz. Imposten geen afflag zullen mogen eisfchen uit enigerlei oorzaken, hoedanig dezelven ook mogen wezen, al ware het ook dat bij Placaten enige uitvoering van waaren, goederea en ammumrien van oorloge verboden word; uitgezonderd alleen, dat, indien de vijand (het welk God verhoeden wilj dadelijk enige Dorpen of Vlekken kwamen te occuperen, waarover hunne pacht was «rekkende, zij a's dan niet verder gehouden zullen wezen te betalen , dan tot den dag, dat de Vijand daar binnen gekomen zal zijn,- en dat zal

blijven occuperen ; dat een iegelijk pachter deun-

rosten zal ontvangen zo verre de Parochie en Jurisdictie van de Steden, Vlekken, Dorpen, bij hem gepacht, (trekkende zijn; enten dien einde dezelve zal mogen collefteeren, in de Steden of ten platten Lande, respectivelijk elk in zijn Distrift, bij zodanige middelen en wegen, alshemoorbaarlijkst dunken zal; wel verftaande dat de Pachters ten platten Lande gehouden zullen we zen in den aanvang van hunne pacht van de Predikltoel, of over de Rechiftoelen, te doen verkondigen, waar de Impost zal betaald wo'den, en wie bij hen toi den ontvang is gecommitteerd of gesubstitueerd, op dal niemand zich hebbe te ontfchuldigen , of ook door on wetenheid in pcene en fchade vervallen ; en dat de Pach ter^ van de platte Landen ook, zo het hun goeddunkt inde Steden Opzichters zullen mogen ftellen, om o] de uitgaande goederen , den impost onderworpen te let ten en vervolgen, zo als zij te rade zullen worden; — dat van de voorfz. imposten vrij en exemt zullen we zen zijne Hoogheid de Prince van Orarge, en de Gou

P A.

vemevrrs van de Provinciën, inïrsgtJefs de beile Priiicesfen Douarieren van Orange, en de verdere Kin leren van de zelven, ook de Heer Johan Wolfert Heere tot Brederoden, Vianen, enz., de Heeren Ambasfadeti's van den Koning van Vrankrijk en van andete Koningen en Potentaten, en dit alles niet verder dan tot behoefbjkheden van hun eigen Hofgezinne, tot hun eigen Logijzen, en niet in Herbergen; en dat mede vrij zullen wezen alle Gasthuizen, H. Geesthuizen, Leprooshuizen, en andere dergelijken, van de Aalmoesfen levende; en zullen de Pachters geene aftien van doleantien mogen funderen op de vrijdommen en exempiien, dte ten behoeven van enige nieuwe bedijkingen , bij Oftroij van H. Hoog Mog. gegeven worden, al ware het ook dat de voorfz. oftroijen lopende hunne pacht gegeven wa-

ren; dat aan den Raad van Staten zoude blijven

gereferveerd de interpretatie en decifie van alle gefchillen , die op enige ordonnantie van de imposten zullen mogen vallen en reizen om bij denzelve gedecideerd te worden; zonder dat enige andere Rechters daar van enige kennisfe zullen mogen nemen of enige provifie of handsluitinge verleenen , ten ware bij voorweeten , or. donnantie of renvoij van den Raad van State ; —— dat gene Commisfarisfen ter plaatfe waar zij de verpachtinge doen of iemand zijnde van enigej Collegien der Staten, noch Ontvangers of hunne Klerken, zullen mogen pachten of doen pachten , of deel hebben in enige Imposten, direft of indireft, op een boete van hondert gouden Realen, en arbitrale correftie, doch zullen die van het Gerecht of de Vroedfchap der Steden respeetivelijk in hun eigen naam het zelve wel mogen doen, mits dat zij als Gedeputeerden gene kennis of judicature mogen nemsn van de verfchillen op het Stuk van de voorfz, pachtinge binnen hun bedrijf vallende ; dat een ie¬

gelijk Pachter gehouden zal wezen zijn pacht te betalen in goeden gangbaren gelden, volgens de permisfie, en wezende van gewichte, alzo de Ontvanger belast is geen ander geld re ontvangen of uit tc geven : -— dat een iegelijk Pachter gehouden zal wezen de imposten, binnen den tijd van zijnen pacht gevallen , in te vorderen en te doen executeren ten langften bmnen vier maanden na het eindigen van zijne pacht; na welken tijd hij, noch de Borgen, noch Medeftanders, geen parare executie zullen hebben, ten Ware bij fpeciale commisfie van den Raad van State, rniar daar na zal hij gehouden zijn, deszelfs gepretendeerde agter.vezen bij parfoneele aftie

te vervolgen; dat alle drogeGasterij houders, die

de gaande en komende Man om geld bij de maaltijd of anders logeren, voortaan van wijnen en bierenden Tappers impost zullen betalen , en die ordonnantie onderworpen zijn als andere Tappers; maar dat alleen die genen, die vas-e Commenfalen houden, die hun kost bij het jaar, halfjaar, of vierendeel jaars koopen, zonder dezelve bij de maaltijd te rekenen, mits niemand . anders logerende dan vaste Commenfalen, voor Gasteiij of Commenfalen houders zullen gehouden worden, op poene van voor drooge Gasterijhouders of Tappers te wori den gehouden; gelijk mede voor geen dioge Gasterij . houders of Tappers zullen worden gerekend, die Slapers

- leggen, of Ambachts gezellen of Schippers voor korten . tijd logeren, en voor dezelve geen wijn of zware bieren

- tappen, mits dat dezelve in hunne huizen geen wrhreti

of