is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P A.

zuiveren, dat zij van het begin der verpachtinge af, en yan dien tijd dat de Pachters gehouden zijn hunne Medeiianders te noemen , zijn geworden Medeftanders van de pacht, die zij zich als dan onderwinden of mede bemoeijen, zonder dat zij dezelve, na de gedane verpachting, van den principalen Pach'er of zijne Medeftanders, in het geheel ©f ten deele, direft of indireft, hebben gepacht, overgenomen, of enige beterfchap of opgeld daar voorhebben beloofd of betaald, of toegezegd dat bij anderen betaald zal worden, op pcene dat de gene, die weigerig blijven zal dezen eed te doen, alle dagen zal verbeuren zes gulden ; dat de Pachter zal gehou¬

den wezen geteed te betalen van elke gulden, die hij tenpacht voorden impost beloofd heeft, drie groten vlaams, waar van een oortgen zal gaan ten behoeven van den Atmen; het welk verdeeld zal worden de eene heift aan den Armen der Srad, waar de verpachtinge zal gefebieden, en de andere helft aan den Armen ten platten Lande, waar op de respeftive Magiftraten zullen letten, en de Armmeesters gelasten, dat zij voor elke Plaats zo veel van den Ontvanger ontvangen, als van het rantzoen van ieder Piaas het zelve komt te bedragen, en zulks aan den Armen van de eene en de andere Religie, aldaar zijnde, zonder onderfcheid, te doen bekeeten; welvcrftaandi, dat bet geheele oortgen van de rantzoenen der verpachtinge over het Prince Land, zal blijven aan den Armen aldaar, en het overige ten behoeven van de gemeene zaak, zonder enig verder rantzoen, of iets daar voer te korten ; dat daar benevens ook zullen verbonden wezen alle de genen, die enige imposten pachten, terftond voor hunne pacht, rantzoen, peilinge en andere gevolgen van hunne pacht respeftive voldoende borgtocht te ftellen, ten genoegen van de Gecommitteerden en van de Ontvanger, of bij gebreke van dien, zal de impost wederom opgeveild worden, en indien dezelve als dan meer geld, zal de eerfte Pachter daar van niets genieten, maar wat dezelve minder geld, zal de voorfz. Pachter fchuldig wezen gereed te betalen, met de kosten daarom gedaan; en zal het zelve verhaald worden aan zijne gereedfte goederen, zo verre hij enige heeft, en indien niet, za! hij geftraft worden aan den lijve, of anders arbitralijk naar gelegenheid van zaken, bij de Weihouders, daar de verpachting gefchieden zal; —— dat voorts de Pachters op hunnen eed zullen gehouden zijn, in het innen van hunne pacht te ontvangen de juifte gerechtigheid van den Lande, ten allerlanglten binnen drie maanden, volgens de ordonnantie op hunne pacht gemaakt, zonder iemand te moeijen of travailleeren, om meer dan de juilte gerechtigheid te genieten, zonder ook met iemand te conniveren of gratie te doen , overkomst of compofitie te maken, kwijtfcheldinge of enige fchenkagie te doen, of in eniger manieren, direft of indireft minder dan de juifte gerechtigheid te ontvan gen, (ten ware zulks aan enigen van hen, bij enige particuliere ordonnantie, of bijzondere Refolutie, bij den Raad te nemen, ware gepermitteerd) zo wel van den accijns of impost, als van de boeten, en dat zij dezelve wettelijk zullen doen .invorderen en executeren bij den Officier van de Plaars, of bij enen Deurwaarder, met de minfte kosten en kwetfinge van de Onderzaten, welke

alle goede devoir daar in zullen moeten doen; en

op dat de voorfz. compofitien, complotterijen en andere Ai Deel. mal-

P A. a4i

malverfatien mogen worden geweerd, zullen de Pachters die gecompofeerd , gecomplotteerd of anderzints gemalverfeerd hebben, ter eerfter inltantie mogen worden betrokken voor den Raad van Staten, het zij door het Officie-Fiscaal, of door den Officier van hunne woonplaats, met adjunctie van het zelve Officie-Fiscaal, en aldaar tegen hen gecontendeerd tot de boeten en pcenen, in het generaal Placaat en deze ordonnantie begrepen;

dat wijders de Pachters zullen moeten houden goed

en behoorlijk Register van al het gene aan hen verimpost of veraccijnsd, of van het geen hen aangegeven word, om uit zijn bedrijf vervoerd te worden , en het zelve aan andere Pachters openen , en laten volgen de gevorderde extracten, ook met den anderen goede en getrouwe correspondenrie houden, zonder den anderen of toekomenden Pachter te verkorten in hunne gerechrigheid, opeen boete van hondert gulden, zo menigmaal zij hier tegen

zouden mogen hebben gedaan; dat de Pachters

zuilen gehouden wezen het recht van den impost bij hen gepacht, te ontvangen op zulke plaatfen, en,in dier voegen als bij de particuliere ordonnantie op elke fpecie is geftatueerd, en henlieden bij de Commisfatisfen zal worden beiast, en dat de tegenwoordige en eerfte aanItaande Pachters van alle fpecien,die den peil onderworpen zijn, gehouden zullen wezen te famen te gaan peijen ter eerfter ingang van de pachte, op zodanig uur als de aanftaande Pachter den voorgaanden zal infinueeren, op pcene indien een van beide niet compareerde, dezelve evenwel geftand zal moeten doen den peil, bij den goedwiliigen genomen en gedaan; welke peil gefchieden zal met twee van de Magiftraten en den Secretaris van de Plaats, of eenen gezwooren Klerk, of ten minden bij den Secretaris of zijnen gezwooren Klerk, met twee gezwooren Boden, of daar geen Boden z'jn, met twee geloofwaardige Getuigen; dat gene Regenten hun¬

ne Inwooneren, van welke qualiteit of conditie die zijn, zullen mogen beletten het collecteren van de Imposten op behoorlijk falaris aan te nemen, op de poene in hetPlacaar tegen de Contraventeurs van de ordonnantie gedatueerd; en zo verre enige Pachtersin enige Dor. pen geen Collefteur op behoorlijk falaris zoude kunnen bewilligen, om de collefte te doen , zal dezelve Pachter zich mogen addresferen aan den Raad van State, die na fummiere kennisfe van zaken, een openbaar Perfoon daar toe op behoorlijk faiaris zal gelasten en auftoriferen, die gehouden zal wezen het zelve aan te nemen; — dat alle Collefteurs behoorlijk Registers zullen houden van het geen hen zal worden aangegeven, op poene zo bevonden word, dat zij enige billietten hebben uitgegeven, zonder die voor het uitgeven ten registre gefteld te hebben, of te hebben doen ftellen, in zodanig geval de Pachter aan hem zal mogen verhalen de pcenen en breuken, waar in volgens het Placaat en de Ordonnantiën vervallen zouden wezen die genen, welken enige waa-r ren den impost onderworpen, opgedaan zouden hebben, zonder voorgaande billiet; —— zo wie Pachter blijft, van enigen impost zal gehouden wezen de betaling daar van te doen op zodanige termijnen en dagen als in de Ordonnantie van denzelven Impost begrepen is, zonder enige penningen te mogen inhouden uit enigerlei oorzaken ; en in zo verre hij zulks niet deede, zal men als dan de verfcheenen termijnen mogen executeeren aan H h den