is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De BLAU.

f ' Iwu HIERONlMUSw» FENEMA-, j. ü. d. Advocaat voor * Hof van Friesland ., „e"° Ju|y 1722, naderhand Griffier van Oofterwyk in de Meyerie van 's Hertogenbofth 1728-

AT Jacobus Fenema getrouwt aan Maria van Beukens. Hebben nagelaten g kinderen 7 £

en Maria Reca/j-,4 2 JACOB RECALF ™» FENEMA, j. u. d. Advocaat voor den Hove den j8 Dec i7or £ 3 kinderen. , ook ge wjeftLandfchaps Bouwmeefter. Hy ftierf den " Nov. L getrouw gewfeft aan

7 ( fu/!af!a Petram , en heeft by dezelve nagelaten 2 kinderen 7-

L nTSultfnk^m b'nCma' Capitdn gSWee!l Vanee" C°mp- te Voet; S£trouwt aan 7oban. r r pciM a j ' 1 Q.UJRYN EPP1NGA, j. u. o. a!s Advocaat voor den Hove geadmitteer't den 11 Tnnv

L SZSE&iti is* t^ZSf1'*™**''öESftS! ïSS» 3 Steil

bus Epptnga, 3 a C/^ ongehuwd overleden., F

kinderen. 3 JWjgNA EPPiNGA, geboren den 9 April 1713 , geh nan £1 Gm*» Secretari,

Hehr^te??81, e" Vo'ma^ len Landsd'age. Hebben veru4t 7 kinderen ' x ^Hebben nog 2 Zoons en 4 Dochters gehad , dog alie jong geftorven. *

^S?riXv1l739^Cb0refl den 26 is zweeft Predikant te Oenkerk. Obiit fine

^RLAU^nLf 2 i\""i-vT-?*"S *eboVen 'den 8 A^fiU 1704; was Lieutenant van een Comn t* vnW BLAU ento^ als hy kinderloos ftierf in Nov. 1733. »~omp. te Voet,

bertus van dat- 3 Hieronimus van Adius. set», den 07 Fehr wrr?: mede 7nnrlfr !/in,w»., 1 j •r. 6 kinderen. 4 Aen ^/Sofe^

L 5 f f^, geboren den 25 lanuary ^ri Obiit in Nov; 1766. I?34'

f"I OUIRYN ft fftEï. de" »Z N(Wember '?'31 overleden de ,0 Sep, I?28 tffe

den den, afl a,«LAU,'§^Vte Bei'Sum' alw^ ?Fe ü^ destyds hun B«fets had* «S u a \iMh i?26- Hv Wlfird den 22 Jan- <738 ^ de Magiltraat, en den S d to iVHÏERONI- g£b, d« Vroetfchap der Stad Sneek met eenparig^tenLen toAecretam dt Stad gS MUS* BLAU* 'ê^rd, welk Ampt zynent wegen door een Gezworen Clercq is waargenomen tot den f"MAR'A J° Hf f743' wanneer het zelve op goedvinden van zvn Vader\rywillig?efigTeerde Te ERUNSVE?? an?^' t" f^ I7*6 t0t J' U' Do&0r zynde, Is hfden 7 7U1V

3 kindaen van df ^ ï ^W* voor den Hove van Friesland gemrmatriculeerd. By Refofie

3 Kinderen. van den 20 May 1747 is hy aangeftelt tot Penfionaris der Stad Leeuwaarden by refiS

ÜZf^W den 31 Dec. 1749 der Stad Workum, den 9 Nevenl <

ï Hindelonen"'1 ï È^W Reke?kauraer> P Ö A^ ^55 tot Penfionaris der Stad Hinduopen is den 28 Sept. 176, by vrywillige rcfignatie van Jr. Eduard Marius van

Z"ZTm' I2 §&*f vaq 't'Qwmer van Ooitergoo,. aangesteld tot Raad Ordinaris fn den Hove van Vriesland, en op Woensdag den z9 dito, door de Heeren jLÏJ™.

de St'atfr'f ""fTf alS ?on3^W van 'c Collegie der Heeren Gedep5ee£

ae staten, m sHofs vergadering gemtroauceert.

Hy is den 9 Uig.:.750 te Groningen, met Bouwina lohanna van Bulderen, geboren aldaar den 76 jan. 1723, door .Ds. Rob jlbmkoma w de A Kerk ir* den En beveftigt Heoben vervyekt 5 kinderen, obiit 1780. * 0 ücveu1^

a MargorhaiTjacomima de Blau, geboren te Bergum den 3 July 1728 3 Tbeodorus ürunsveh de Bla^ geboren-te-Leeuwarden den 23 Decemb 1730 Na rfer «m. Academ,lcbe^ua:ëu, zo ce Franeker als te Utrecht, gedurende zeven ^ IbragtIdde is hy op Faaichagten 1755 by de Ciatlls van Leeuwaarden tot S. S M SSï• genomen, en den *9 Oefcobér aarivolgende beveiligt tot Predikant te Okieichoot cum 11 2f^.'. van w^'hy in Ju;iy van 't volgende jaar 1756 beroepen is te Amersftrort en in . Sr^f f4SecenfbeïUt " ^ Üeme-e ^ Gruiiln*en' düendc aldaar zyn Intreê PreHy trouwde den 10 july 1759 te Amfterdam Anna 'Viiïcher, geboren den to Sntom SSÏÏéiS^ ann° 1766 ber°epen £n by de Rer**« ^ "ge pp obeeit ïïs"

K ^^'gbSSt^^^SR tC S0^"^' beleefdelyk heeft bedankt. * met haar volle Neef f Dr S'f b^n:,de^l3 üd"b"I7°otrouwde den 35 Sept. 1718 0 JOHfNNA A Friesland; die den o"^

Il^:dHèirte^kt 7aïndererSmaalS' ^ A°' I753 vooV^derd^^^k^ S ren- 2 ^A 1 'LARINA KNi )CK, geboren in Jan 1704, getrouwt met Johannes Saekma van Wvckef

Secretaris der Heeren Gedeputeerde Staaten van Friesland, die den 1 Tanuary t7;q en hm ook telkens voor 4 jaaren tot Burgermeefter der Stad Leeuwarden is verkbren. Zy ftierf denr, , Jan. 1733- Heeft 3 kinderen by deze Vrouw nog in leven.. *y uien oen 11

k M^ïït ïïïJl^f zvn 'er n°S 7 kinderen geweeft, alle jong overleden.

1 HLRMANNUS WESSEL1US, geboren den rt Maart 1718, laatft Predicant te Levden • „«| tr"uwt A°- T747 met Neeltje van der Ley te Wolvega. Zy overleed te Leyden den 01^ IV P Margaretha Bu- \ ^9, oud ruim 53 jaren. Hy overleed den 19 Febr? 1758. Nalatende 3 kinderen 9 N°£ ma en Heman-< * Johannes Weffeltus, geboren den 6 Febr. i7ao, tot Leyden t. u. d. gepromoveerd d'Pn n t öö nus m/felius, .2 | vvierd hy den 6 Septemb. 1740 Advocaat; Secretaris van 't 'lagt^gerigte in Fri«lnnH f1 Juny' kinderen. als Lid van de Vroedfchap der Stad Leeuwarden verkoren den 24 Febr ÏSi Kdea m°%

„ rr meefter aldaar in plaats van deszelfs Oom Jan Klemrink den 20 lunv ifek i^T t0*iiurècJ'

£Ian Ifaak Doting V- tyd van bykans anderhalf jaar, obiit. 9 JU"V 1/i)6' Voor de refteerende

en /. fi. Tegne-\\ Meinard Tobias Doting, S. S. M. Candidatus. as, 2 kinderen. C 2 Jan Jacob Doting. JR Titia Mmgareta 11 Hartfink, overleden.

Do<% en lan < 2 Cörf/ tf7//eOT Hartjink, mede overleden.

Hartjink, 2 kinderen.

t Een zoon van Eanld TO,eik_ in !e»en Raad Ordinaris in de* Hove van Vri<..u«? ^^"t'*? , , , ^ i.

'en nagelden heelt j.Wwffi»» ^ rhans Raadsheer Km "f*™ ^ ^1 '''^ i ,WttdeMon» 806 «rwekt

Raatsheer H Schuiten, en n» Weduwe van Lt. Generaal 7Llt T"^"'' ~W ^ ^'"A" * -Iui>' I7'7, eeift gehuwt aan de

Upèi £„ ^ „evens haar W^^é^i " ,7'X'' «W. va« de BwgiaerfU m'