Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEEZER.

Fredrik , Vryheer van der Trenck , wanneer men zyne inborst befchouwt , is zekerlyk in zyne foort eenig , en zyn lot van zo veele byzonderheden verzeld, als men mogelyk vruchteloos by een' ander' zal zoeken. Door opvoeding beide en gunst van den laatst overleden koning van Pruisjen, buiten den band der bc dachtzaamlieid gevoerd , en overgelaaten aan de gevaarlyke uitfpoorigheden zyner hartstochten , verwekt hy zichzelven een famenfchakeling van wederwaardigheden , en offert, in meer dan. één geval, den man van beginjelen en ervaarenheid onbedachtzaam op aan trotsheid , en andere driften , waaronder niet zelden de fchoonheden zyner jeugd verdwynen.

In veele opzichten ftaat hy met eenen trotfehen en tevens moedigen Alcibiades gelyk; en fchynt in zyne leevensbe/chryving zich te vleijen , genoeg in ftaat te zyn, om alle zyne daaden, van welke vreemde gedaante die ook zyn mogen , te kunnen vefandwoorden. Wy benyden

hem

Sluiten