Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k | n, STAD LEYDEN. 881

„ mina; in asquali gradu eonfanguinita„ tis preferendo collatio prefentatio Sc „ Jus patronatus capellania; hujusmodi „ deueniet Sc fic defcendendo de here„ de in heredem juxta naturam Sc con„ fuetudincm feodorum precipue Northollandise Sc aliter prout in bonis feo„ dalibus lucceffbres communiter fuc„ cedere confueuerunt. Voluit etiam „ Idem fundator quod quandocunque Sc quotieicunque cappellania hujusmodi vacauerit quod tune patronus pro tempore capellaniae hujusmodi ad eandem aliquem elericum habilem Sc idoneum „ qui de progenie ipfius fundatoris de„ fcenderk prefentabit. Si Sc quatenus „ de parentela hujusmodi quis Idoneus „ reperiatur quodque li aliquis patronus 5, pro temperc quod ablit contra men„ tem fundationis hujusmodi exiftente aliquo clerico dc parentela fua habi,, li & ydoneum aliquem extraneum qui de parentela iplïus fundatoris non „ extiterit ad " hujusmodi capellaniam „ prefentauerit quod tune prepinquior clericus habilis Sc ydoneus de paren>, tela hujusmodi collationem Sc pre„ fentationem hujusmodi valeat Reclamare & docfo de parentela habilitate „ Sc ydoneitate predi&is Idem propin„ quus Clericus in aflequtione difie hus, jusmodi Capellanie prefato extraneo „ debet anteferri Sc ipfum excludere. 1„ tem voluit idem fundator quod in ca„ fu quo ipfum fundatorem in vita fua „ plura bona prefatas Capellaniae ad„ dcre feu alfignare contigerit poft confirmationem fundationis hujusmodi feu mortificationem bonorum prcdi£to. rum quod bona hujusmodi confirmationem Sc mortificationem priuilegüs „ ccemmunitatibus ecclefiae gaudere va„ leant prout bona preaffignata perpe,, tuis tèmporibus in futurum. Item re„ feruauit prefatus fundator fibi facultatem Sc poteftatem fpecialem quod „ bona predi&a prefate cappellanise • i, affignata minus vtilia quas in aliis „ bonis magis vtilibus dicte Capellanie qónuerti poflênt propria aufton, tate quamdiu ipfe vixerit venden: pofiit SC alienare Sc in aliis bonis v „ tilibus magis promptis Sc competen „ tibus conuertere confenfu etiam Ordi „ narii fuper hoe nori obtento. Nolui „ tarnen quod aliquis fucceiforum fj0 „ rum pro tempore patronorum dictt „ CaPeuanie feu capellaniorunl ejus „ dem citra confenfum Ordinarii h0 j9 valeat attemptare. Item voluit pn

„ fatus fundator quod poft mortem , fuam Sc diftx Agatha; ancillae fua;

feu aliter quandocunque bona omina „ predida ad diftam capellaniam dc„ uoluta fuerint quod tune Capellanus „ pro tempore capellanie hujusmodi in „ quacunque.ecclefia vbi tune difta ca,, pellania deputata aut conftituta yt „ fupra dicitur fuerit ipfam deferuire j, teiiebitur tribus menfis in feptimana „ Nifi infirmitatibus aut canonico impe5, dimento fuper quo idem fundator )? ipfius capellani confeientiam preci„ pue onerauit fuerit prepedkus. Item 3, Voluit idem fundator quod quandocunque Sc quotiefcunque dictam caH pellaniam pro tempore vacare conti„ gerit quod prefentandus ad eandem „ ipfam Cappellaniam cum una Libra de„ nariorum Hollandenfium annuireddi„ tus pro tempore currente tenebitur e„ mendare Sc augmentare 6c de hujus, modi libra Denariorum annui reddi-

,, tus prefato patrono ad vfum ipfius „ Capellanie fatisfacere Sc de hoe fufncienter cauere. Item diftrifte pre„ fatus fundator inhibuit cuicunque pa„ trono pro tempore capellanie hujus„ modi ne quis Jus patronatus ejusdem aiicui alteri propinquo vel extraneo „^vendere transferre, dare, donare,aut „ cedere vakat aliqua ratione fiue caufa etiam quamquam in hujusmodi ven„ ditionem translationem , donationem „ aut ceffionem confenfus Ordinarii ïn„ teruenerit. Quodque fi fecus per „ quemquam etiam au&oritate Sc con„ fenfu Ordinarii, Mctiopolitani aut be„ dis Apoltolice attemptari contigerit ,, quod tune Jus patronatus Capellanie „ hujusmodi ad propinquiorem de pa„ rentela fua fi fe opponere velit fin ,, autem ad quemcunque alium de pa„ rentela fua fe opponere volestem pro,, pinquiorem tarnen femper preferendo „ deüoluetur. Ipfeque verus • patronus, ,, Ipfius Capellanie Sc collator exiftet aliusque propinquior qui contra mentem htijusmodi fundationis Jus patronatus in alium tranftulerat proptcr \] abufionem fuam hujusmodi perpetuo Jure patronatus. predido priuabitur . "Sc fpoliabitur confenfu Sc auctoritate . f difti Ordinarii Metropolkani aut Sedis : ƒ, Apoftolice non obftante. Item voluit

- Idem fundator per capellanum pro i „ tempore capellanie hujusmodi per-

- ' petuis tèmporibus fingulis anms poft e ,, mortem fuam anniuerlarium fuum Sc :• ^ parentum fuorum defuncforüni in cc-

jj ckfia

Sluiten