Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

885

BESCHRYVING/

gevonden werden te wefh van my,, nen bloede wettelicken geboren tzy „ man oft vróuwe zoe wil ick ende ordonneer dat zoe wanneer eenich der voorn Cappelrien vacerende is dat als dan zoe wie die outfte ende „ naefte is van den Bloede Reymbrant ,,' Vynckens z myns vaders voorfz dc„ fcenderende vanden echtelicken Bed,, de dfelue Cappelrien zal geuen ende totier zeluen prefenteren Eh by ge„ valle den tyde der vacatiën der voorfz Cappelrien ofte eenich van dien nyemant gevonden en mocht werden van „ den Bloede Reymbrant Vynckens z ,, myns vaders voorn wettelicken geboren te zyn tfy man ofte vrouwe zoo wil ick ende ordonneer dat tot ,, wekker tyt eenich der voorfz Cappelrien vaceert als dan die outfte en„ de naefte zy vande bloede van Ghey „ golburch z myns grooten vaders „ voorfz wettelicken afcomede zal Confcren dvoorh Cappehie ende tot„ ten zeluen prefenteren En by gevallen den tide vander vacatiën eenich „ der voorfz Cappelrien bevonden wcr„ de te gebieren twee mans perfoonen „ van mynen Bloede ofte myns vaders }, ofte groote vaders voorn affgecom-

4, euetl naede inden graet der maechfehaps, „ foe fall die gefeyde cappelryen , die daer „ verfchenen off enich van hem beyden die daer verfcheen, geuen off tot beyde oft tot een prefenteren , die man off wyff vande voorgefeydc , die wittachtelick ge', comen, 15 van den ouderen man off wyff, \, die gecomen is van minen bloede ^ off , van myns vaders bloede , off van myns oudevaders bloede , van myns vaders we, gen voirfeyt, Ende foe fall die geene die ' gecomen is van minen bloede gaen voir v* <ie geene die gecomen is van myns va" ders, off van myns oudevaders van myns " vaders wegen voirfeyden bloede wittach... tich, ende die wittachtich gecomen is van myns vaders bloede voirfeyt fall gaen voir die geen die gecomen is wittachtich van i myns oudevaders van myns vaders we" gen voirgefeyden bloede , indie prefenteringe der cappelryen , off eniger van die (16) tween , Ende gelyck oirdel fel " men houden van tween wyff hooffden, )! die gecomen fyn wittachtich, van mynen off van myns vaders , off van myns ouV devaders van myns vaders wegen voirfeyts bloede , ende euen nade fyn inden graet der maechfehap , nochtans foe fall

Dit woordje: die: wórdt in de nieuwere Copie niet gevonden.

* (17) Dit woordje: fyn: wordt in de nieuwere

5, mén zynde in een gelicken graet zoo j, fal Conferen ende prefenteren totter

voorn Cappelrien die bevonden zal 5j worden gedefcendeei t wettelick te 55 zyn van die outfte ende naefte van

mynen Bloede ofte myns vaders ofte „ groote vader voorn tzy man ofte

vrouwe maer als dan zoe fal die de5, fcehdent van minen Bloede ghepreij fercert worden voorden geenen die jj daer is van den bloede myns vaders 5, ofte myns groote vaders voorfz ende „ die defcendent vanden Bloede myns ,, vaders echtelick zal gheprefereert

worden voorden gheene die daer wet-

telicken is gedefcendeert van min

groote vader vöorfz int prefenteren» de der voorfz Cappelrien ofte eenich 53 van dien zal worden gheprefereert 3J Ende dier gclick rechte zal welh van ,, twee vrouwen Van minen Bloede wc„ ft'nde ofte van myns vaders ofte groö,, te vaders wetteheke afcompfte in gë,, licken glacdt des Bloetfchaps zal ,, nochtans die Jonger mans peiibon in

gelike gevalle f hack die ouder ,, vrouwe zoo waer zy in gelicke graet ,, der maechfehap bevonden werden ,, voorgeftelt worden Ende zoo wan-

neer nae myn Doot eenich der voorfz

„ Cap-

„ inden.voorfeyden laecken. die Jonger man „ gaen voir dat .ouder wyff, daer fy alle ,, beyde euen naede. fyn (17) inden graet ,, der maechfehap, Ende wanneer *t gevalt,

nae mynre doot , dat enich van de voor„ feyde cappelryen vaceert, foe fal! die col-

latoir off die prefentatoir prefenteren tot„ te cappelryen den (18) priefter , off een „ bequaem Clerck, die bequaem is, die van „ mynen bloede wittachtich gecomen is , „ alfoe veer als een priefter oft een Clerck „ van mynen bloede is, ende off dair geen „ en „wair, foe fall hy prefenteren een prie„ fter , off een Clerck die bequaem is, die „ van myns vaders voirgefeyden bloede witt-

achtich gecomen is , Ende off dair geen „ priefter off Clerck en waer , foe fal hy „ prcfenteren een priefter off een Clerck , ,, die bequaem is die van den bloede myris „ oudevaders voirgefeyt wettelick geboo„ ren is , ende off daer geen off cn waer, „ foe fal hy prefenteren een priefter off een „ Clerck die bequaem is , die anders van j, mynre maechfehap is, ende van een wet», telicke bedde gecomen is , ende off daer ,, geen off gevonden en waer , foe fall hy „ prefenteren totter Cappelryen een vreempt „ priefter off Clerck die bequaem is, van

„ welc-

Copie niet gevonden; doch kwaalyk.

(.18) In de nieuwereJCopie leeft men; een:en beeter.

Sluiten