is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving der stad Leyden [...]. Derde deel. Bevattende een aanhangzel tot de geestlyke gebouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o* BESCHRYVING

„ derlijk, 't zij in Zaaien woonende, van „ tijd tot tijd zigh niet ontzien hunne „ Preuven, beftaande in Spijs en Drank „ en andere Noodwendigheeden , dewel„ ke dezelve van en in de voorzeide Hui„ zen genieten , buiten dezelve Huilen „ te brengen, die aan hunne Vrienden „ of bekende uitterijken, of ook wel de„ zelve te verkoopen : en dat daar en „ boven, niet teegen ftaande de daar tee„ gen zo nadrukkelijk gefielde ordres, „ bij Reglement van dato den 28. No„ vember 17Ö3. eenige van dezelve hoe „ langer hoe meer, op eene ganfch on„ befchaamde wijfe, zich in den Sterken „ Drank komen te buiten te gaan, mits„ gaders met kijven en geweld te ma„ ken, en andere onordentelijkheeden te „ pleegen, hunne Meede-Proveniers in „ derzelver ftille en goede leevenswijfe „ allefints te ontruften, en daar door de s> zo nodige goede orde, tot merkelijk „ en onherflelbaar nadeel van de voor„ zeide Huifen, verbreeken: Zo hebben „ de Meeste kek en Reuenten „ voornoemt, in gevolge de magt en facul„ teit aan hun, door de Edele Groot „ Agtbaare Heeren die vanden „ Geregte deezer Stad gegee„ ven, ter weeringe van alle het zelve en „ ter betooninge van den Ernft en het „ weefentlijk belang , welke Dezelve in „ het flipt obferveeren van de goede orde „ ftellen , Goedgevonden en Geordon„ neert, gelijk Dezelve goedvinden en „ Ordonneeren bij deezen.

1.

„ Dat voortaan niemand der Prove„ niers, 't zij afzonderlijk, 'c zij in Zaa„ len woonende, en byzonder ook niet „ de zodanige welke uit de Stad , of op „ eenige andere wijfe buiten de Huifen „ zich bevinden , en daar door buiten „ flaat zijn, hunne Preuven, beftaande » in Spijs en Drank en andere behoef„ tens, binnen de voorfz. Huifen zelve „ te gebruiken, zullen vermogen dezel„ ve aldaar door hunne vrienden of be„ kenden te laten gebruiken, buiten de „ Pluifen te brengen, of te doen bren„ gea, Direct nog Indirect, en zulks in „ geenerhande manieren, op poene dat „ de daar aan fchuldig bevonden wor„ dende, anderen ten Exempel, in de „ Eetfaal afzonderlijk aan een Tafeltje -., zullen Eeten ; ofte dat van dezelve » eenige Preuven zullen onthouden wor„ den; of ook wel ten opzigte der Pro„ veniers van 't Catharina Gafthuis ,

„ dat dezelve dadelijk zullen getranspor.

„ teert worden naar 't Cascilia? Gaft-

„ hais , om aldaar tot zoo lange en in

„ zulken manieren te verblijven, als de „Meesteren en Regenten

„ voornoemdt zullen nodig oordeelen;

„ of ook eindelijk, dat dezelve, zonder

„ de minfte Conniventie, zodanig anders

„ of op een zwaarder wijfe, zullen worden

„ gecorrigeert, alles zoo als Meeste-

„ ren en Regenten voornoemt,

„ zullen bevinden te behooren.

2.

„ Dat voorts een iegelijk Provenier zich zal hebben te wagten van zich in „ den Herken drank te buiten te gaan, .„ voor al van zich onordentelijk te ge„ dragen, met kijven of geweld te maa„ ken, of eenige andere moetwilJighee„ den , tot ftoringe van de zo nodige „ ruft en Vreedzaame Inwooninge in de „ voorfz. Huifen, te pleegen, zullende „ de Schuldige, al meede anderen ten „ Exempel invoegen als voren; ofte ook „ wel volgens het voorfz. Reglement, „ tot v/eeringe van misbruik van Ster„ ken Drank en andere onordentelijkheew den gemaakt , Gecorrigeert en dade„ lijk zonder eenige uitflel of verfchoo„ mnge geftraft worden.

3-

^ Verbieden de Meesteren en ,, Regenten voornoemt ook einde„ lijk nog aan alle Zaalmoeders, derzel„ ver Meiden en verder aan alle andere „ Bediendens van dezelve Huifen, eeni„ ge Preuven of Eet-porden en ande„ re Behoeftens, zonder eenig onder„ fcheid, te haaien voor afweczig zijn„ de Proveniers ; of ooit de behulpza„ me hand te leenen , dat eenige Preu„ ven of Eet-porden en andere behoef» tens, 't zij geheel of gedeeltelijk, door „ andere, niet in de voorfeide Huifen „ behoorende, genoten worden, zullen„ dede in 'tminft daar aan fchuldig be„ vonden wordende, ( waarop de Binneva„ ders van de refpeétivc Huifen belaft „ en bevoolen blijven naauwkeurig te „ letten , en daar van kennis te gee„ ven) aanftonts, zonder eenige de min„ fte oogluikinge, ten Huife uitgezet 0 worden.

(Laager ftond) „ Aldus goedgevonden en vaftgefteld „ bij de Meesteren en Re» gentenvanCatharin^en

„ CjECILlM GaSTHUISEN bin» nen