Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458 VERKORTE VADERLANDSCHE

XVII. tweeden zoon van Keizer leopold j en Napels Agn. en Sicilië, en eenige omliggende Eilanden van

' ' de ToskaanJ'che kust, enz. aan den Dauphin

werden toegedeeld j terwijl dees ook Lotharingen hebben zoude, welks Hertoge dan het Hertogdom Milaan zoude te beurte vallen. In dit verdrag echter begeerde het Hof van Weenen, welk 'er zeer misnoegd over was, niet te treeden , maar wist ten behoeve van den Aartshertoge eenen anderen uiterften wil in Spanje te bewerken; waar tegen vervolgens de Franjchen weder een Testament of Codicil wisten te bewerken, ten behoeve van filips van Anjou, die bij hetzelve tot opvolger in's Konings Staaten verklaard werdt. mws Koning karel den 11 van Slagtmaand van Hertog' het jaar 1700 overleeden zijnde, vertrok de van Ai- Hertog van Anjou nog in Wintermaand naer Spanje , en werdt in Sprokkelmaand van het als lt jaar 1701 , te Madrid openlijk ingehaald a s nlw? in- Koning, onder den naam van filips V, die ook gehaald. yan - e verheffinge aan de Staaten kennis gaf; I?01" doch deeze, dralende te erkennen, moesten zien dat de Franfchen welhaast de fterke plaatfen in de Spaanfche Nederlanden bezetteden; en zich door verfcheide verdragen met andere Vorften verfterkten, om dus, ware het mógelijk , de gantfche nalatenfchap van Spanje aan Franknk hunne kroon te hechten; ontziende de Koning erkent 00k niet, na den dooc* van Koning jakob II, den Pre- die den j6 van Herfstmaand van het jaar 1701 vooVKo te St. Germain was overleeden, deszelfs zoon, ning van den zogenoemden Pretendent, te erkennen voor Engeland. Konjng van Engeland ; welken flap Koning willem aanmerkte als eene blijkbaare vredebreuk,

Sluiten