Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 4(Jp

breuk, en over zulks bevel gaf aan zijnen Am- XVII. basfadeur om hec Franfche Hof ce verlaten: ge- AFD' _ lijk de Staaten dit gelastten aan den Heere van heemskerk; zo dat de oorlog nu als onvermijdelijk werdt aangemerkt: de Franfchen Aanflag hadden zelfs eenen heimelijken aanflaggefmeed, p.1 Iiran' om Maajiricht te vermeesteren; doch de Ge-M$£? neraal dopft , aldaar gebiedende, hadt het trkht. verradersch voorneemcn ontdekt, en deed de hoofdbeleiders eerlange zwaarlijk ftraffen. - Koning willem hadt ook nn in den zomer 1703. des voorleeden jaars 1703, onder de hand fterk gewerkt, om den jongen Prins van Nasfau , jan willem friso , tot Stadhouder van Holland te doen aanneemen, wanneer hijzelf mogt komen te overlijden; doch daar was luttel genegenheids onder de leden, om deezen. Prins tot zijnen opvolger te benoemen, zo dat hij het ftuk vervolgens fteekcn liet; verklarende ten eenigen dage, dat men dan moest wachten, tot na zijnen dood, om een befluit te neemen, welk zo heilzaam voor den Staat zoude zijn: in den herfst van het jaar 1701 , bevondt de Koning zich zó onpasfelijk dat hij aan den Graave vart Portland verklaarde, zo zwak te zijn, dat hij. meende niet tot den volgenden zomer te kunnen leeven, daar bijvoegende, dat men dit, vóór zijn overlijden , aan niemand ontdekken moest. In Engeland terug gekeerd, fcheen zijne Ma- Koning jefleit echter toeteneemen in krachten; hij ver- WiLLEM maakte zich geduurende den winter, gemeen- ^Engtl^i lijk ééns ter weeke met de jagt te Hampton- teru&. ' court; doch op den 4 van Lentemaand van het jaar 1702, van Kenfington derwaards rijdende» ftorcte hij, door het ftruikelen van zijn paard\ Gg 3 ft*

Sluiten