Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENERALE ORDERS. ao

Colonnes dan alleenlijk twee mijlen behoeft te maaken om den Vijand te vermijden, welke zij op circa vijf mijlen diftantie zijn ontwaar geworden, zoo zal deeze, wil hij tot het zelfde punt komen noodwendig zeven moeten doen. En dewijl de genoeg bekende fnelheid van een fchip niet toelaat te onderftellen, dat eene deezer drie Colonnes, alvorens zij zich in hunne bijzondere pofitie van een Marsch Order bovenwinds gerangeert hebben, zal worden achterhaalt; zoo dunkt mij* dat men deeze derde Marsch Order als zeer voordeelig voor een kruisfende Vloot kan befchouwen, te meer, daar de Fregatten van het uit- terfte nut kunnen zijn om de aankomst des Vijands nog al verder aan te kondigen, zoo wel als om de Seinen te repeteeren, indien dezelve voor, of tusfchen de opening der Colonnes te Loefvvaards, of aan Lei] van de Vloot, in de Punéten y, y, y, geplaatst zijn (li).

Order van Bataille.

De nieuwe Order van Bataille, welke ik gaa voorftellen, is zoodaanig, dat de drie Colonnes van eene Vloot, op drie zijden van eenen regulieren fcheefhoek gerangeert zijn, zoo als in de bovenwinds oorfpronkelijke Marsch Order, nogthans met dit onderfcheid, dat alleen de fchepen van één deezer drie Colonnes zich in het Kielwater volgen, en dat de beide andere op twee paralelle lijnen gerangeerd zijnde, ruitgewijze denzelven Cours volgen, zoo dat indien men eene Vloot, welke in de bovenwinds Marschorder gerangeerd zijnde, in die van Bataille, over deii anderen Boeg wil doen overgaan, dit veel eenvoudiger

(h ) Men kan, als men wil, m deeze marschorder voor een Kruispost verondcrftellen , dat de drie colonnes in de pofitie van de oorfprongeli.ke marschorder benedenwinds gerangeert zijn,.en men zal met gemak begripeu, dat het Esquader, waar var» het centrum bovenwinds op het Toppunt der driehoek S T V rust, even eens op hetzelfde Toppunt zoude kunnen {leunen, wanneer het bencedenwinds van de bafis veroilderltelt wierd, zoo dat de drie Esquaders zig dooi' tegenovergcfteldc beweegingen zouden kunnen vereenigen, alvoorens de vijand een derzelve zal kunnen innaaien , of 00% deeze verecniging beletten, waarom' het onnoodig zijn zoude hier van een nader bewijs te geeveu»

D 3

Sluiten