is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*E Antbonï Duyck, is getroud ("i Clara Duyck, in 't jaar

mat -Petromlla d"Qverfcbie, 1713 ongehuwt overelden

en zonder kinderen over- te Dordrecht, en aldaar

-leden. • begraven.

2 fflamanal Duyck, geb. den

2 GABRIEL DUYCK , is j 2 Dec 1659, is ongehuwt

getroud, geweeft eerft mèt te Delft overleden en be-

; Clara de Ringen , dewelke graven.

- overleden .zynde, is hyden-j. c1 is"e[a Jt"T°

16 Febr. 1659 bertroud teV* ADRIAAN CAESAR» Duyck, geb. den 7 Sept.

Sluis in Vlaanderen .met ■ DUYCK, geb. te Sluis in<j 169',, is den 3 July 1700

Angenys van Bocl)ov£n,dQg \ Vlaanderen den 10 July ovciiedea

ter van Reyuold van Boobo- \ 1661 . én overleden den 9

ven en Humana de Greef April »*5 • te Dort

(of Groeve.} Hy overleed in de Grote Kerk op het

den 7 October 1667 tot Hooge Choor in het Fa-

Schiedam, en is aldaar op milie graf begraven , han-

het Choor begraven , al gende het Blazoen met agt

waar het Blafoen met agt Quartieren daar boven. Hy

Quartieren boven hangt; hadde den Lande van het

heeft by de eerfte Vrouw jaar 1678 tot 1691 alsVo-

«ADRIAAN verwekt 1, en by de twee- lontier j en zedert als Üfli

DUYCK 7kin-4 de 4, dus 5 kinderen. tier gedient: Is ook op ei

deren gen beurs met Koning WiU . ,

, L Hl naar Engeland ge ^ Oabriel Duyck ^ ^

1 3 He&or Duyzk, was in het weeft, en ftierf Capitein

jaar 16Ö4 Capitein, en is in het Regiment van den " ^g^-^SES

oniretroud overleden. Co\\ow\ MezicredcTbouars. peniioneertengedenmteert

ongetrous ovcucucu. ^ ^ 28 February Sous Luitenant, ongetroud

1695 getroud met Petro- de laatfte van *< Gettagt.

aCaaar Duyck, geb. in 't nella du Mee-, een dochter

jaar 1619 , was Capitein van Jacob du Mee en Sara

in het jaar 166r, en wierd Vcugds; welke in 't jaar

den 7 Maart 1675 aange- 1700 te Luxemburg over

ftelt tot St. Majoor of leden zynde, is hy den 24

Wagtmeefter der Stad Gra- Dec 1709 hertroud tot

ve, hy is getroud geweeft Delft met Antbony Walburg

met ClaraManriques, dog Barleus, geboren den 14

ter van den heer Manri- Nov. 1666, en te Delft >

ques de Lara, heere van overleden den 1 Augufty

Maasdam, dog ftierf zon* 1740 ? hv neeft bv z^ 3 Duyck, geb. den 22

der kinderen. eerfte Vrouw geprocreaert Aug. 1700, ftierf den 27

3 kinderen. ^ Sept. des zeiven jaars.

5 Maria Duyct, ongehuwt 4 ReynoldDuyck , geb. den Overleden. 6 Sept. 1664 , is ongehuwt overleden.

6 Catharina Duyck, is mede 5 Anna Maria Duyck, geb. ongehuwt geftorven. den 6 April 1664, was

gehuwt aan Willem van den Bergb, die in Novem-

7 farbcra Duyck, ftierf ook ber 1729 ftierf. Zy was L ongehuwt. rce°s overleden den 1 Jan,

1719 in 's Hage, en aldaar begraven. Hebben geen® \' kinderen verwekt,

F T O H A N (Adriran Duyck , heere van DUYCK 1 zoon.i Oudkerfpel , overleden m C Vrankryk 1650.

ra Generatie. nCmro$m „ , *4 Gentratis^