is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X a n e r S ï N O M

'i Tjaïïingvan Eyfinga, 2 Jakje van -Eyfinga, gehaan Frans van Eyfinga,

C TJALLING Grietman in Léeuwardera- /f'ï Catharha Jobanna van Ey-

tw»£YSlN-^| deel. Zy gedoopt te Mar- •• finga, gehuwt te Fervverd

GA 4 kinde-j fum 1622. den 3 Noveni- dep July 1702 aan AllardBw*

ren. I ber. rum. Grietman over Do-

' 3 Anna van Eyfinga jong ge» 1 niawerftal en laatft. over

!ftorven. , , ,~ Ferwerderadeel. Zy ftierf

4 (Pompei van ^Eyfinga, jong fr Catharina van Eyfinga, ah- den 31 July 1710% Hy den

L geftorven. ■■" ders genoémt Tet Roorda, ( 7 Ju]y (?29 getatis 52.

uit kragt van een Testa- Jaar, Waste Leeuwarden

f r Jut® of Juliuii van Eyfinga. ment, gedoopt 1678 den 17 Febr.

2 Rintjen van Eyfinga, geh.

aan Gemme van Bumania] 2 f RANS JULIUS JO-

' (Zie de iids Generatie, van t H N HERINGA van

Burmania.) j ■ . . . [ EYSiNGA, Grietman van

3 FRANS EYSINGA van*}f TJALLING, EDO JO-J Rauderhem; gehuwt aan D EDO Van JOUSMA, Grietman-van j- -..BAN van EYSINGA, ge- j • Catharina Lucia van Heem-

EYSINGA S Kauwerderhem, en'nader- ' Mg»** aan Syts Mbinga vanl fira, (Zie de 12de Generatie

5 kinderen. I hand van Leeuwarderadeel, Humalda, dogter van Stuk, I van Hoempa.) dochter van

I geh. aanAaltie van Eyfinga. en Gatharina Hottinga. (Zie j Schelle en Lucia van Bur-

1Heeft gehad 3 kinderen.de <)de Generatiev.Humalda) \ manïa. Heeft gehad 5

4 Focco van Eyfinga. | : Heeft gehad 4 kinderen, j kinderen. G

, f Fokel van Eyfinga, gehuwt j

Iaan Pier van Sytfma de 29 3 Baudïna Lucia van Eyfin-

May iöf9, (Zie deyde Ge- ga, geh. zatiTjallingvanSix-

i neratie van Sytfma.) '1 , • fWtf,Grïetm.vanRauwerder-

3 Eets man Eyfinga, gehuwt hem. (Zie de 6de Genera*

Foeck van Eyfinga, geh, l aan Genolt. Dvis. tie van Sixma.)

Iaan Gemme van Burmania.

(Zie de istde Generatie van 4 Tjallingia Edoniav. Eyfinga,

| Burmania.) 1 '' géhMn Edzard van Sminia,

s % Lifcb van Eyfinga, geh. J Grietman van Hétm&i* ;i(

M FRANS v. I aan Sippe of Schipio van i radeel waar by geprocreerd

EYSINGA J Aylva, Captein, en nader- ! 9 kinders (Zie de Q«fe

5 kinderen, e hand Grietr». Van Tietjerk- j. Generatie vnn Sminia.} f fteradeel. (Zie de ydo Gef ratte van Aylva.) J 5 flyföfc van Eyfinga, geh. : aan ÏJ-ïani I van Aylva. I (Z/e de 9de Generatie van l Aylva.)

'l Mde van Eyfinga.

2 Jelto v. Eyfinga, Obiit den 25 Febr. 1674 zyn Wapen té Pietersbierum in de kerk geh. aan Luts v. Aylva [ziede 10de Gen.v. Aylva.)

3 Fock van Eyfinga, geh. aan Douwe van Sytfma.

4 Orfel van Eyfinga.

5 Magïèl van Eyfinga. 1

6 Wek of Wysk van Eyfinga* gehuwd aan CaspervanFuggen, Sergeant Major ten -

F RITSKE V A dienfte van den Staat ± Com-

cvcTTVfï A mandeur van 't Fort Rojael

C- J St- Filippine op Slicke,

7 kinaeren. gn MajQr van de Stad en

Haven van Oftende. Hy ftierf den 24 Decemb. iópi setatis 43. Hy was geboren den 14 November 1630* Stierf binnen Oftende den 29 Novemb., en te Pietersbierum begraven den 28 Decemb. 1700 alwaar in de kerk beide de Wapens van deeze Egteliederi - , in den jaare 1770 nog hingen.

■ Luts van Eyfinga.

. ^Generatie. 9 Generatie, 'f.Gentratiii