Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

Ven, en daardoor tot diephouding van dezelve # contribueeren.

Na het leggen-dezer Buizen is dan ook de Au* flriiche Polder by elk een in volkomene zékerheid geacht: dan, vermenende dar het algemeen ge* voelen ons in eene zaak van zoo vcele importantie niet geruit mogt Hellen, en daarhy gehoord hebbende, dat de Schorren dageiyks door de Schaapherders en Landluiden wierden doorgegaan, hebben wy in perfoon zulks wezen onderzoeken; en al&toen, hoe zeer wy by hoog water over deze Schorren vaarende gemeend hadden in eene Zee te zvn, met ^geene geringe verwondering eenige uuren daarna, wanneer het water noch wel iwee uuren vallen moeit, bevonden , dat die Klephuizen v\ el in z,oo verre aan het oogmerk voldoen, dat zy milfchien tot de diephouding van de Sasfche Vaart medewerken; dat zy langs den Eversdam eene goede geul maaken, en aan de Kreeken ook wel eenige breedte en een weinig diepte geeven, doch dat zulks ons geenzins belet heeft om met allen die by ons waren, op differentej plaatzen, wyd en zyd uit eikanderen vei fpreid, doof alles heen te'loopen, op een zo uitgeürekt front, dat geen Vyand 'er het zesde gedeelte van nodig heeft om met een talryk Corps Troupen den Au-/ftrifchen Polder te genaaken, laatende de ebbe hem meerder iyd dan tot die onderneeming noodig isf Waar uit Uwe Ed. Mog. zullen kunnen opmaakeo» in hoe verre men in de occalie de dupe van diergelyke palliatjve middelen worden zou. •

En nu durven wy geruft avanceeren, dat al hadden wy een go d aantal Troupen in den Auitritchen Po'der, dw'/.elve in den tegenwoordigen toeftanu eg* ter moeyelyk te bewaren zoude zyn, dewyl de Dyk van dien Polder, thans op zyn belt als bedekte weg kunnende worden geconfidereerd, op eenelengte van circa 1000 roeden niet wel bezet en verweerd kan worden tegen de overmagt van een Vyand, die hier toe den nagt en de ebbe in zyn voordeel gebruiken kan, en wiens aanval te eerder flagen zoude,om dat die van een kant koomt, waar men zig in zekerheid gewaand had.

Het zyn derhalven geene by laag water drooglopende Schorren, maar het zyn itaande inundarien waar door men zig zoo hier als elders door geheel Staats Vlaanderen moet trachten te dekken: gelukkig, dat 'er ons de natuur in dit quartier de^rni^' delen als toe aanbied, die wy minder hadden bfhooren te verwaarlozen; dan welken het nog even tyd is om tot ons welzyn in het werk te Hellen.

By Sas van Gent is de bedyking van het Carnsvlietfche Schor één dier heilzaame middelen. Hos ^ zulks ondernomen word, hoe beter hetzynzal; dewyl dat Schor, van dag tot dagaangroeyende, binnen

Sluiten