Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sHeeren keet aangetrokken j op welke laatlte plaats zy fluiten zal tegen de hoogte van den Kouter. En op deeze wyze is het zeker, dat men na het lieg» ten van alle de binnen Dyken, op het kaartje met geel aangewezen, eene doorgaande inundatie hebben zoude, tot welke geene toegang zoude zyn dan langs de twee uiterlte Dyken, de eene by Sluis in Vlaanderen en de andere aan het Boeren Magazyn.

Dus eene fchets van ons oogmerk voor Uw Ed< Mog. hebbende open gelegd, zullen wy metderzelver verlof wederom naar het begin der Water linie keren, en dezelfde inundatie nogmaals volgen, ten einde die eenigzins van nader by te befchouwen.

Men hadde zich te Sluis kunnen bepaalen metden Dyk, die thans op het kleine pas aanloopt tot den eenen Sleutel van de Waterlinie te behouden: maar hiervan heb ik noodwendig moeten afzien om de volgende redenen.

In veronderltelling dat een Vyand het overtrekken van de inundatie wilde vermeyden (en dit zal hy altyd tragten te doen) zoo zyn 'er op de geheele Waterlinie Hechts twee directe attaques te ondernemen, te weten aan elk uitterfte.

De groote kunft van beveiligen daar in betraande, dat men de punten van attaque weete te verminderen en aan een Vyand als* voortefchryven, zo is het natuurlyk dat men zoodanige punten, voor al daar zy zo weinig zyn, door alles wat de kunlt vermag in ftaat moet brengen om zig op het hardnekkigste te kunnen verdedigen.

Nu is hier ter plaatfe dit punt, zynde het kleine Pas, niet van die llerkte, dat het aan zoo groot een oogmerk kan beantwoorden. De Zeedyk is Hechts matig uit dat Werk beftreken. Het is niet bemuurd nog door een Iteenen Beer van den Dyk afgelcheiden, dus aan een coup de main blootgelleld. Ter zyde den dyk is een hoog en ruim Schor, hetwelk een Vyand zoo veel plaats oplevert tot het oprigten van Batteryen, dat hy door eene overmagt van vuur zich het kleine Pas fpoedig meelter zou kunnen maken.

Ik beken, indien een Vyand het kleine pas al heeft,, is hy noch zeer verre van de Stad; en een krygskundig Hoofd zoude 'er hem zyn tyd onaangenaam in kunnen doen doorbrengen, maar Ed. Mog. Heeren, hier dient het nooit op aantekoomen; te minder daar men het in zyne hand heeft het ongemak te verhelpen door indyking van dien Lap Schor; waar van de kollen rykelyk door het voordeel der bedyking te vergoeden zyn.

De tegenwoordige Zeedyk zoude dan moeten borden geflecht, en agter den nieuwen Dyk, die °P de kaart met de Letters a, a. is aangewezen, een ander Wérk gelegd, waarvan de plaatzing ge-

fchets

Sluiten