is toegevoegd aan je favorieten.

Bylaagen van 1 tot 8, specteerende tot het rapport A., gehoorende tot het rapport van gecommitteerden nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arsenaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2x 8 )

Werken, waar langTgeene dagelykfche palTagie is, toefchynen ontbeerd ie kunnen worden: en dat het zelfde miflchien omtrent meerder zaaken zoude kunnen plaats hebben. ,

Dat de Ondergeteekende te zeer overtuigt is, -ow gedurende den Vreede niets verzuimd moet worden van het geene eene Plaats ter beetere defenhe zoude kunnen in ttaat ftellen, om iets voor te flaan, dat by een fpoedig opkomenden Oorlog van nadeelige gevolgen voor den Lande zoude kunnen zyn. Dat hoewel men ook den koftelyken Vreedenstyd daar toe gebruikt mogte hebben, hem zeer wel bewuft is dat 'er evenwel nog altyd, en voor al hier te Lande, veel zal overblyven 't geen in de dringende en hachlyke omftandigheeden met haaft zal moeten verricht worden: en dat het dus in dat opzicht beeter zoude zyn, alles in ftaat te laten om eik ogenblik te kunnen dienen. Dat echter de zaaken, welker affchaffing of vermindering de Ondergeteekende in deze Memorie vooral wat aan geen eerlten aanval is bloot gefteld, en zelfs nog voor fommige dusdanige gedeelten, komt te opperen, ten aezen eene ukzondering zoude kunnen veelen; dewyl het geringe voordeed voor de defenfie uit het onderhouden van die allen te ontftaan, niet zal kunnen beantwoorden aan de fommen, welke zy op den duur verüinden; en 'er altyd nog wel tyd zal weezen om de Borftweeringen van het geattaqueerde Front op te zetten, en 'er Schietgaten in te lnydtn, om de nodige Pallisfadeeringen te maken, &c. mus te voren een wel beredeneert Plan van defenhe voor de Plaats vervaardigt, de nodige bepaahngen gemaakt, elk een zyn laft voorgefchreeven, en in de Magazynen altyd te vinden zy al wat geduurende een Beleg zoude moeten te ftade komen. ?

Dat, om ieder dezer punten nog eens in t byzonder aan te roeren, de Ondergeteekende op het ftuk der Borftweeringen meend te mogen zeggen , dat het niet alleen in nabuurige Staaten, maar zelfs in de Provincie van Holland in gebruik is, dezelve tonrond te laten liggen; en dat deJ«™'MhU|g verdeediging van Caflel door den Graaf de Broglie in 1761 een blyk gegeeven heeft, dat men, onder goede orders, niet alleen na de berenning eenige Borftweeringen op kan zetten, maar dat des noods, met kundige en brave Luiden, geduurende riet Be leg wel geheel nieuwe Werken kunnen worden op-

gefmeeten. f , » ,. -., . Qrt prai.

Dat wat aanbelangt de Pahsfadeenngen en ^

zeeringen, die thans in onze Plaatzen ten ^ om de twintig jaren moeten vernieuwd gorden, Ondergeteekende hier omtrent een zeer brom bruik oordeeld te heerfchen. Miffive Dat de Ondergeteekende reeds in eene ryjin^