Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I4t ) NUffl .«

M È M O R. 1 È.

*~\P eene ordre Van Zyne Doorlugtigüe Hoogheid* V: in dato den zx Maart 1774, gelalt geweeit zynde, om in de eerlte plaats te exaraineeren de omver" gevallene Muur aan de Hoenderpoort te Nymegen 5 en om vervolgens my te begeeven naar de Stad Grave, om aldaar de nodige infpeétie te neemen: waar van myn rapport aan Zyne Doorlugtige Hoogheid op den 16 November van dat jaar hebbe gedaan: zoo wegens de allernoodzaakelyklte verbeteringen welke deze Veilingen vorderden, als mede wegens het ver* Val waar in de meefte Muurwerken dier beide plaatfen waren geraakt: welk rapport vervolgens met eene Miffive van Zyne Hoogheid aan den Raad gezonden zynde, heeft het den Raad wyders behaagd* my by eene Refolutie van den 6 December 1774 te gelasten Plans te concipieeren om de Steden Nymegen en Grave in beteren ftaat van defenfie te brengen; hier op hebbe ik op den %-j February 177*1 aan hun Ed; Mog. voorgedraagen, dat my ten einde met fucces aan die ordre te kunnen voldoen , ontonbeerlyk was de profiilen of hoogtens vau alle de IVerken waar meede die Steden thans verfterkt zyn niet alleen, maar ook van derzelver omgekeken Terrein, zoo verre het door het Gefchut befchermd word te weeten} ik hebbe te gelyker tyd de mddelen voorgelleld om dat alles te bekomen? daaromtrent zyn geene ordres gelteld* en dus ben ik door gebrek aan deeze préparatoire zaaken tot nu toe buiten Haat gebleeven, om aan deze hunner Edel Mogende ordtes te kunnen voldoen.

Op denzelfden %i February hebbe ik eene Memorie en ophelderend Kaartje overgegeven, om aan te toonen op welke wyze men voortaan de Plans der Veilingen zoude kunnen formeren, en hoe men tót gemak alle de hoogtens en Jaagtens der Werken,en van het omgelegen terrein voortaan met CyfFerletters zoude kunnen coltéren; doch hier op is noch geene dispofitie gevallen.

Ter gelegencheid dat door de Ooftenrykers in den limitrophen Dyk des Wachtenbeekfen polders eene Sluys wierd gelegd tot gfpot nadeel van Sas van Gend, en het geheele Froniier van Staats Vlaanderen; hebbe ik den zz juny 177? eene Refolutie bekomen, waar by gelaft ben, my ten fpoedigltennaar Vlaanderen te begeeven, &c. Aan deze Refolutie geobedieerd hebbende, zoo hebbe ik reeds op dett 4 Auguily daar aan volgende uit Huift, met den Colonel Ingenieur van Suchtelen, een Project overgezonden, om deze oogmerken der Ooftenrykers të kunnen verydelen; welk Project voornamentlyk was beftaande in het leggen eener Zeeüuys tegen over

0oo Sis

Sluiten