Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

dat groote Eyland; zynde 'er vvyders rot herflelling der Fortificatie Werken, daar het nodig was, bevel gegeeven.

En of wel de fterk toegenomen Vaart door Straat Balie, van de Engelfchen en meer andere Natiën, Java aan Vyandelyke verraftingen fou kunnen blonc ltellen, was hier aan echter merkelyk te gemoet gekomen door Compagnies Poftvatting in het Balemboangfche, als geleegendheid geevende, om te verneemen, wat 'er in het gemelde Vaarwaater omgaat.

Het Eyland Onruft, door fommige de Frontier van Batavia genoemd, op het welke de Maatfchappy, foo als U Hoog Mogende weeten, buiten een i'eer fchoone Timmerwerf, ook feer groote Magazynen heeft tot berging haarer Koopmanfchappen, had men aan dien kant doen veriterken, alwaar de meefte paffage der Schepen is, en men met defelve het beft kan Landen.

Door het in befit neemen van dat Eyland, foa een Vyand fig van een goede en veilige Rheede meeiter maaken.

Hier meede na de Oofterfche Provinciën overgaande, moeten wy ten opzigte van Amboina aanU Hoog Mogende kennis geeven.

Dat door de hooge Regeering van Indie, order is gefteld, om na dat het werk van het Hoofdkafteel voltooyd zou zyn, de herftelling en verbeetering der Veftingwerken, van deefe en geene der onderhoorige plaatfen by de hand te neemen; zynde het eerftgemelde werk reeds daadelyk volbragt.

Aan weederzyde van het Kafteel feer verheevene Gebergtens zynde geleegen, is het onnoodig meer te feggen om Uw Hoog Mogende te doen opmerken, het groot gevaar, waar aan men by het Landen van een Vyand zon kunnen zyn blootgefteld.

Dog de Baay en Anker gronden, tot heeden, zo veel de Gouverneur wilt, aan de vreemde Natiën nog niet bekend zynde, oordeelde dezelve dat hier in eenige veiligheid was te vinden, ook had men boven dien aan de hooge Regeering van Indie, werkelyk voor, ltellen gedaan, om Batteryen op te werpen, tot dekking van de Rheede en Stranden.

De Veftingwerken van het nabuurig Banda, door geduurige Aardbeevingen en andere uitwerkfels van den Vuurberg veel geleeden hebbende, had de hooge Regeering hier in doen voorfien; volgens het getuigenis van Lieden die het locaale van naby kennen, zynde de onderfcheidene Kafteelen, Forten, Reduoten en andere Buitenwerken aldaar foo aangelegd, dat men naauwkeurig in het oog heeft gehouden, bet meer of min gevaarlyke van derfelver uitterfte ftrekking, en wyders in ftaat is, om by het naderen van Schepen en Vaartuigen alom verwittigt

te

Sluiten