Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï V.

in't wild wasfen en geheel ontaarden zal. Om u dus reeds vroeg zulk eene vorming te geeyen, waardoor gy in uwen gevorderden leeftyd aangenaame tdagen, en een heuchelyk vooruitzicht voor het toekomende moogt genieten, leggen zich tegenwoordig zeer kundige mannen, byzonder in Duüschland, to.e , en zoeken u Deugd en Godsdienst onder de bevalligfte gedaanten aftefchilderen, en u hier door op'tewekken om het met vermaak te kezen en diep in uw geheugen te prenten, op dat waare deugd en wysheid uw beftendig eigendom worden mogen. —— Nu eens wordt het groote Schouwtooneel der Natuur geopend, om u de wysheid en magt van den Albejtierder, zelfs in de kleinjle zyher werken, te doen eerbiedigen; Dan eens worden zedelyke tafereelen voor gefield, om u onder het zinnelyk bekleedfel der verhaalen de Deugd in een bevallig kleed voortejlellen. Nu eens wordt de leer der wysheid in aangenaams en leerryke gefprekken vervat; dan weder moet de gefchiedenis 'haare leerryke fchatkameren openen, om u, als in een Spiegel des levens, het mevfchelyk

' - hare

Sluiten