is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*H E T

PLAIZIERTOGTJE.

Vervolg van het voorgaande. 4e 4t 4e Ie

's JVLaandags vroeg was onze boer met zyne paarden reeds daar, en vroeg , of het den Heer Oront nu geleegen kwam. Frits en Karei baden zonder ophouden , dat zy toch aan dit plaizier deel mogten hebben. Zy beloofden ook dat zy zig beter zouden gedragen. Zy kreegen dan verlof , en reeden vrolyk af , en daar de boer goede paarden had, en welrydcn kost, zo waren zy voor zyn huis, eerzy het wisten.

Daar had men nu eens de vreugd moeten

zien! De Boerin kwam al lagchend aan

den wagen opende het portier bood

den Heer Oront de hand om afteklimmen

beurde de kinderen uit den wagen gafze

een zoen en bragt ze in den hof. Daar (tonden alle haare kinderen.

Wellekom wellekom riepen zy, en

gaven den aankomenden een hand. De Heer Oront wilde met haar fpreeken, doch de Boerin nodigde hem om binnen te gaan, op dat de koffy niet koud wierde.

De koffy ftond by zyn inkomen reeds werk-

lyk