Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ET

GELUKKIG HUISGEZIN.

TOONEELSPEL.

* * * *

EERSTE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

De grav'N alken, zittende in haare Kamer, aan een Tafel, met eenig Borduurwerk in de hand, en op haar horlogie ziende.

't Is reeds vyf uuren en nog komen ze

niet? En zy hadden my zo vast beloofd, reeds

ten drie uuren te zullen weérom koomen! ■

Twee uuren zyn 'er dus verlooren, welke ik met myne kinderen zo genoeglyk had kunnen

doorbrengen. Een zwaar verlies voor

eene liefhebbende Moeder ! en nog te grooter, dewyl het oogenblik vast nadert, welk my van de lievelingen myns harten zal fcheiden! —

Ach,dat ze al hier waren! Myn yerlangep

groeit elk uur, en grenst bykans reeds aan ongeduld. (Zy begint wederom te -verken?)

Nu zal ik nog den naam van mynen Karei borA 2 duu-

Sluiten