Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onoverkomelyk gebrek aan de nodige handen , ora het werk te kunnen doen verrigten, in weerwil van de pra2cautien, die in het werk geftelt zyn om dat gebrek te vervullen.

't Is ook juilt om dezelfde laatftgemelde reedenen, dat hunne Hoog Mogende goedgevonden hebben, om de conttructie van verfcheide Schepen, op den voorflag van de refpective Collegien ter Admiraliteit, met Onze communicatie en goedvinden gedaan, termeerdere acceleratie van het werk, door Heeren Gedeputeerden uit hoogtt der zei ver Vergadering, publicq aan te beiteeden, op particuliere Werven, en dat meer dan eene van die aanbetteedingen, niet zouden zyn gereuffeert, of Aanneemeren gevonden zouden hebben, indien niet determyn, binnen welken ieder Schip moeit gereed zyn, met twee maanden was geprolongeert geworden.

Zedert de overgiftevan de bovengemelde berigten, zyn nog door het Collegie op de Maaze gefourneert, de Cotter de Sperwer van 2.0 Stukken, en by het Collegie te Amtterdam het Schip de Tyger, van 60 Stukken, het welk voor reekening van het Franfche Hof, te Amtterdam gebouwt zynde, van het zelve is overgenomen voor ƒ 15-0000- o- o, en het Fregat de Dolphyn van 14 Stukken, zulks de Navaale Magt van de Repubiicq thans beftaat in de Schepen, Fregatten, en andere Vaartuigen, waar van de Lyft met denaamen der Commandanten, en de Plaats waar zy zig thans bevinden, voor zoo veel zy buiten 'sLands zyn, onder de Bylaagen werd overgelegt fub No. 17.

Maar wat zoude het baaten het getal der Schepen te doen aangroeyen, wanneer 'er geene mogelykheid is, om dezelve behoorlyk te bemannen? Reeds zedert een geruimen tyd, zelfs toen 'er nog maar een klein getal Schepen behoefde geè'quipeert te worden, in vergelyking van dat aantal, het welk thans vereifcht word, was de difficulteit, om aan dat gewigtige point te voldoen, zoo groot bevonden, dat men reeds meer dan eens, had moeten recours neemen tot het expediënt , waar van tegenswoordig daagelyks gebruik gemaakt word, om Manfchappen van het eene Schip af te neemen, om 'er een ander meede te completeeren i en dat de refpective Collegien ter Admiraliteit, zig aan Ons, by verfcheide gelegenheden, beklaagt hadden, dat zy door eene langduurige en kollbaare ondervinding geleerd hadden, dat geene inlandfche werving in ttaat was, om met eenige apparentie van fucces te doen hoopen op de verkryging van de nodige Manfchappen voor de te equipeeren Schepen. By de allernadrukkelyklte, en telkens herhaalde, recommandatien, om tog mets te verzuimen van het geene eenigsams dienen konde, om de Schepen fpoedig bemand te krygen, lieten Wy het niet berutten. Met het uiterttc cmprefTement leenden Wy de hand

tot

Sluiten