is toegevoegd aan uw favorieten.

Missive en memorie door [...] den heere prince van Orange en Nassau aan hun hoog mogende op den 7 october 1782 overgegeven. Houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 111 > t „tf

antwoord desweegens gevra?gt, het welk ecT] jrÉ te gemoet gezien werd met den Courier, welken d Koning, ter meerdere acceleratie den 2.3 April nail Spanje gezonden had.

De zaaken in die termen flaande, oordeelden V/V den 6 Mey daar van te moeten kennifle geeven ^ het Secreet Befogne van hunne Hoog Mog.» me by voeging, dat Wy van begrip waren, dat de Zee' magt van den Staat jniet werkloos moeit blytfeS' maar dat, naar maate 'sLands Oorlogfchepen in reedheid zouden zyn, van dezelve ter voorziening en de'enfie van de Colonien van den Staat, en tef protectie van de Commercie en Navigatie van aeK zelfs Ingezeetenen, met verdubbelde voorzigtignelt gebruik zoude behooren gemaakt te worden; in Wy hunne Ëd. Mog. verzeekerden, met alle m°' gelyken yver en omzigtigheid te zullen te Wci gaan; hunne Hoog Mog. Ons voor de gedane °ü' vertures bedankende, vonden goed Onze verrigtinge in allen deele te approbeeren.

Het gevolg ondertuffchen van deeze onderhand' lingen was, dat Wy op den 7July door den HeefC de Ia Vauguyon de tyding bekwamen van de apf3' ritie van de gecombineerde Vloot op de hoogte^ Heyzant, en dat dezelve in het begin van AugutfJ' ordre bekwam, om naar de Straat te zeilen, ier&eK king van het beleg van Gibraltar, werwaards zy°° den if van die maand vertrokken is.

In den loop deezer Memorie zal een attent zer hebben opgemerkt, dat onder de difficultei16 tegen het vroegtydig in gereedheid brengen enöY, uitloopen van 'sLands Schepen, geene van de min' iten is het gebrek aaneen haaven, in welke dez£'v< des Winters geborgen, en in veiligheid gebragt k°n' nen worden. Om dat gebrek te vervullen, haddffJ Wy reeds in January 1780 aan de Admiraliteit ie Amtterdam aangefchreeven, om eene Kaarte te d°c? formeeren van het nieuwe Diep, ten einde ver"0'' gens te konnen zien, of aldaar zodanig eene be'jj plaats zoude konnen gevonden worden, overtn'ê zynde dat al de aanbouw van groote Schepen en a^ dere depenfes tot herltcl der Marine onnodig ^\ ren, zoo de Repubiicq niet zorgde, een Haven [ verkrygen, waar die groote Schepen uit en in k°° nen.

'tLeed egter tot April i78r, eer de Propo^' daar toe, door de Hollandfche Raaden ter Adm11* liteit te Amtterdam, met Onze voorkenniife en *P probatie, gedaan wierd aan de Heeren Staaten Holland, op welker verzoek en authorifatie, opde 7 Juny daar aan volgende, door Ons gelalten geq" lifkeert wierden de Capitein ter Zee en Lquip^ meeller May, mitsgaders de Infpeéteur Generaal nings, om met allittentie en affumtie van de

in*'6