Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Ó B «A ï A V I A 's

wooners, die onder een' Capitein en Luitenant hunner Natie ffaan, en in de hier vallende waaren een grooten handel dryven. Voor de ftad ligc in zee een groot rif, 't welk echter zo veel tusfchenruimte laat, dat de fche* pen gemakkelyk kunnen aankoomen.

Een myl achter Gresfic Jandvvaards in ligt het ftedeke Giri, op Java beroemd wegens zyn fraayen Tempel; teffens -vindt men hier, opeen bergje,, de begraafplaats van een der zoonen van den beroemden Scbeik Ibn Moelana , welk graf hoog en pragtig is gebouwd met verfcheiden transfen.

Aan den zeekant ligt verder Zuidwaards wederom de ftad Sourabaja, een "der voornaamfte des gantfchen Ryks, liggende aan de groote rivier var». Cadiri, die beneden Sourabaja met vyf hoofdmonden in zee loopt; deeze ftad ftaat onder eenen Temangong, die de tweede Strandheer des Ryks is, en bevat ruim vyftig duizend inwooners. De Vorst onderhoudt hier eene zeer pragtige Hofhouding, en is rykelyk voorzien van Oliphanten, zynde het eene manier , dat hy zyne bezoeken van ftaat doe , zittende op eenen Oliphant in eert getraalyde draagftoel. De ftad zelve is zeer uitgebreid, bevattende, behal. ven veele mindere, eenige fchoone fteenen gebouwen en fraaye lynrechte ftraaten, benevens eene fchoone marktplaats,. op welke allerhande Waaren^. vooral Ryst, te koop koomen, welk laatst gewas alhier in tyden van vreede zeer overvloedig is, en waar van dikwils tot vyf millioenen ponden in 't jaar worden verkogt.

De Maatfchappy heeft in Sourabaja ook een Opperhoofd , die teffens Capitein is, en met eene onderhoorige bezetting van honderd man in eene fraaye wooning buiten de vesting zyn verblyf houdt.

De Vorst van Sourabaja was weleer een Koning van veel vermogen; want niet alleen ftonden onder zyn beftier, Balamboang, Pasfaroewan en Gresfic met alle de omliggende landen , maar ook een gedeelte der Zuidkust van Borneo : hy bewoonde toen een aanzienlyk fteenen PaleisAstena genoemd , 1 welk thans- byna geheel en al vervallen is.. Maar dit groot gebied is allengskens verkleind. en de Vorst tot een der eerfte Leenmannen van den Javaanfchen Keizer vernederd ; dan eindelyk in 't jaar 1708 werdt de toenmaals regeerende Prins van Sourabaja, wegens menigvuldige ontrouw, op 'sKeizers order gedood, en zyn oudfte Broeder in zyne plaats gefteld, doch in een volkoomen afhangelykheid vaa het Hof.

Behalven andere fieraaden heeft Sourabaja eene fraaye Moskee , een der drie Javaanfche Hoofdtempels, op een Eilandje aan den overkant der rivier gelegen. Het zou zeer bezwaarlyk zyn eene naauwkeurige befchryving van *t gebouw te geeven, dewyl geen Christen op doodftraffc in hetzelve mag 0 koo-

Sluiten