is toegevoegd aan uw favorieten.

Batavia, in deszelfs gelegenheid, opkomst, voortreffelyke gebouwen [...] ziekte, dieren en gewassen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE OPKOMST. 89

daan te zyn: waarom zy ook dit artikel hadden verzweegen, uit vreeze dat dit een hevigen toorn in den Vorst zou ontfteeken. Het verblyf va» eenige Hollanders te Jacatra, na het flegcen der Sterkte, kwam hen ongefchikt voor , naardien het fchynen zou , als of de onzen, met hun Comproir te Bantam niet te vreeden, aldaar een gedeelte van hunnen handel wilden vestigen; 't geen den Koning niet dan zeer onaangenaam zou zyn, cn den Engelfchen nieuwe gelegenheid verfchaffen om den Koning nadeclige gedagtcn tegen de Hollandfche Natie in te boezemen, die reeds maar al te veel vat op zyn gemoed hadden gekreegen. Eindelyk kwam hen het preliminair artikel, aangaande het verkrygen eener Engelfche Pas, allerbezwaarlykst voor; zy vonden dit wel ten uiterften voordeelig, maar zagen geen middel om den Koning tot het vraagen van zulk een pas te beweegen, dewyl hy, door het voorgevallene met hen in onmin geraakt, de goede verftandhouding had afgebroken, en derhalven deezen (tap niet kon doen zonder zyne grootheid al te zeer te krenken: te meer, daar de Engelf.hen, zeer te onvreeden, reeds gedreigd hadden, datzy Bantam wilden verhaten, en zich waarfchynlyk tot het doen van zodanig eene belofte niet zouden laaten overhaalen. By dit alles voegden zy noch, dat de Bantamfche Opperhoofden dreigden, niet langer met geduld naar het uitftel der overgaave te zullen wagten, maar in tegendeel, zo deeze brief niet naar genoegen wierdt beantwoord, de onzen met geweld te zullen aantasten. Tot befluit verzekerden zy noch den Commandeur, dat zy niet zo zeer om hunne eigene veiligheid te bezorgen, als wel om de Bezetting des Kasteels voor een geweldigen aanval te bewaaren, de onderhandeling met den Bantamfchen Regent hadden begonnen; dewyl zy van meening waren, dat de belegerden het met geene mogclykheid tot de te rugkomst van den Generaal Koen zouden kunnen uithouden, en het hen dus veel voordeel iger zou zyn, noch in tyds een eerlyk verdrag met den vyand te maaken, dan zich door hunne hardnekkigheid in een onvermydelyk bederf te ftorten.

De Hollandfche Raaden waren noch bezig met den inhoud van dit gefchrift te overweegen, toen zy een van een zachteren aard van den Koning zeiven ontvingen; waar in hen op eene vriendelyke wyze hoofdzaakelyk de keuze werdc gegeeven, om met fchepen naar Bantam over te komen, of in 't Kasteel te blyven, mits zy de bolwerken afbraken en hun gefchut over. gaven. Deeze tyding was hen gebragt door eenige der te Bantam refideerende Hollander-; en deeze werden verzocht, als uit eigen beweeging, aan Van den Broeke - cn door hem den Koning bekend te maaken, dat, ichoon de hoofder* wel genegen waren naar i antam te komen, het gemeen van zodanig een Vtrdrag met wilde.hoortn, ten zy hen eerst een vryge-

JV1 leibiief