Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *s )

. ïö2 m baared t-igen boezem is berustende, en geenzins van eenige «*Jatinge of vcrgunninge van den Bisfchop af te leiden is, zo veel deze Stad u die handelingen, of in de gevolgen daar van, begrepen wezen mogte. Even Z°'. ZCgsen wy' blvkt ^aar primitief recht tot dit voornaamfte deel der Sou. X'^r^L"1' Verbond ms&hm Bisfchop Fudtril Van Baden<o é* Rtterder S* '*r>- eyS£C^ ^d&n der ^sfefem, en Burgemeyfteren, Scepenen en Raden va>i 8 bieden, hier na befcreven, als aan defe fide, van Utrecht,

* ";ersjUlrt' van Rcmn en van IVyck, en aan geene fyde Deventer, ampin ende Zwolle mitten cleynen Steden aldair op den 19 Juny 151a kleine sTaT* 2"Steden' dedrie laacften voor zich zelven en over de andere meerende ° beZCgeld' te vinden bY Bumbar in Anal. Tom. s, p. 4.57, en van £1* °Verüenkomende met het Verhond tusfehen Bisfchop Frederik Utre k tf* ea zvne Stad en Steden aan deze zyde der Ysfele,

<ree t en Amersfoort,en op geene zyde,ia Zalland gelegen, deni6«>Au* g uis 1399 voor den tyd van twintig jaaren opgericht, te vinden by Mieris Lbarterb. jj. 3 bl. 700, en overeenkomende met den Briefin de Privilegien van Amersfoort, ten blyke dat dit niet nu of dan, maar gedurende de geneele Bisfchoplyke Regeringe, federt de Steden tot merkelyk aanzien geklommen waren, aldus rechtens is geweest.

% deze overeenkomst wordt onder anderen bedongen,

ten en V^?ThOUriöge aUe* "ieteeniSeF^n enz. gefioteneTrafladers daar , I™1^11' 20 dat rae" ^ich gezamenderhand tegen de overtreaers aaar van verzetten zoude.

toeGh3?,lelkaRderen °nderling tot 'sLands wclvare» ^ raden, en daar Utrecht >Cene algCmeene Vergaderi"g te houden, het eene jaar te wanneer'de zalt andCre ™ ^ ^ °Veri'VSfelfchö Steden> behalven nog>

3°. Hoe deaBi"f mCerder bveenkomften zouden vereifchen. de Ecclefien en Stil' °f 7"e nakomelinSe» > ««gelyk lydende, dat aan «iet- kunnndf 7 *** T ^ ** Ysfelen tone« ^ude die dat

Z Z T en'Zül]de KiUerfchap Stad «*» V******'»

zyne Steden aan beide zyden der Isfelen dadelyk de Wapenen opvatten En -LZrtier°mtrend een dcr Steden plaats hebbende> zoude de Bisfchop een

(Volgends rf" ^ UtreCht D°em' 611 i0 °**f** ter Nyerbruggen dm f i a Vatl re Spoldenberg) beleggen, en voords zoude men ddn ook doen als voorlz. is.

ren, 'rft^l^ 6211 ^ Partven door geweld overvallen; hy mogt datafkeewraak Z°nder in agt "eeminge van het geene voorfz. is, uit weder■ geenen Oorlog treden.

Privilegiën j^enTZ0llden ter wederzyde onverminderd blyven in derzelver Eandbrieven enz.

G Wie,

Sluiten