Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 29 3

den, dat u)t die als toen mgefielde ereiïie van Vroedfchappen, grote alteratie en Zwarigheden fyn verreefen, waar van de memorie foo versch is, dat men acht onnodig te wee/en, daar van vorder verhaal te doen; dat fe oVerfulks geene voortgang heeft gehad, en dat den voet van het /lellen van de Magifiraat der Stad Utrecht federt het aanneemen van fyne Excellentie tot Stadhouder dezer Provincie, met finguliere en goede eendracht, tusfchen die Staten van den Lande, ende Leien van dien, en ten goede genoege van defelve fyn Excellentie is geufeert, in conformite van de Infiruclie met fyn Excellentie fulemneelyk aangegaan. Soo en fouden de voorn. Staten, om diverfe reedenen in de Vergadering geremonfireert, nyet goed nog geraadfaam vynden, veel min in defe jegenwoordige conjunclure, in den geufeerden voet eenige veranderinge voor te nemen enz (w).

Tot nadere elucidatie van deze pogingen van den Raad, om erfelyk te zyn, en de wyze van denken van dien tyd, met opzigt tot den invloed der Heeren Staten op de Magiftraatsbeftelling, dienen de volgende notulen, of Extracten uit de Refolutien van den Raecit der Stad Utrecht, tot hier toe, zo verre men weet, onuitgegeven.

Den XIII. Augufti 1598. fo. 207. f.

De Raed enz. heeft gecommitteert ende committeert by dezen Sprayt, Drillenhtrch ende Bemmel Schepenen, But, Helsdingen ende van Rhyn, Raden; omrhe neffens de Heeren Burgemeesteren te remonftreeren , den Heeren Gedeputeerden Staten 's Lands van Utrecht, om verfcheiden redenen by hemluyden te verhalen, hoe nootwendich het zy tot confervatie van den welfiant ende policie der Stad Utrecht, weder op te richten een Vroedfchap, gelyk als in den jaare 1584. beo-onst is geweest. Ende dienvolgens metten voorfz. Heeren Gedeputeerden Staten fe befoigneren, op de forme ende manier e, in wekken vougen men die wederom fal mogen inftellen, omme V felve gedaen ende daer van het rapport gehoordt zynde, voorts daar op fpeciale befchryvinge vsrfocht te worden.

Fo. 209. f-.

Op huyden den XXX. Augufti 1598. deden de Gecommitteerden van der Stad Utrecht, gebefoigneert hebbende metten Heeren Staten van Utrecht, op de erectie van een Vroedfchap van beur befoigne rapport &c, ende dat de Heeren Staten om verfcheyden redenen, by den Heere Burgemeester Hachtenbroek verhaelt, op defe tyd niet goed en vonden defelve Vroedfchap op te richten, maar dat men daer mede [oude fupercederen tot een beter ende gelegender tyt. Allet welcke naerder by den Rai'de in deliberatie geleydt fynde, ende gelet op diverfche redenen ter contrarie heeft gerefolveert, dat men nochmael met behoorlyke reverentie, ende in 't vruntelick door voorn. Gecommitteerden de voorfz. Heeren Staten fal verfoecken, dat haere E. believen meede te verfiaan totte eretlie van de voorfz. Vroedfchappe ende alfulx naerder op 't concept mette voorfz. Gecommitteerden te befoi-

O) Van de Water , Placaatb. D. III bl.OÖ. van ouds begreep men t0£^,^ f^S^ Wall, Prtvifeg. van Dordr. bl. 188.) dat een al te. langduurtge bekleeding der fiedelde Magiflratuur, niet minder aan het regt der opper ft e magt, dan aan de■ vryhid der poorte. renVadeelio ware. Dat is dan ook de reden, -waarom de meeste zo met alle onze Vaderlandfche steden, met die privilegiën voorzien zyn, dat de Wethouders, gelyk üurgemeesters en Schepenen, binnen den tyd van een bf twee jaaren moeten verWisfed Worden. En de opmerkfame Wagekaar fchryfr, na het vermelden der onlusten ,n Gelderland in den jaar. 1707 Doch de gemeente, die zie alomme veel deels in 't aanftellen der Wethouderen had toegelegd, zag zig, gelyk doorgaans in diergelyke gelegenheden, door het aanftellen der-Re; zeeringe voor het leven , grotendeels bedrogen in haare verwagtmge. Vaderl. Hift. D. XVII. bl. 305. H

Sluiten