Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVENvanPARYS, dj (haven by den dood van bunne Koningen te Fan 3 Jmuarj. Aagten. De Koning van 0J/-<? word altyd by 't

I Ieeven van zynen Vader gekroond, daarom is „ Een vorstelyk Reiziger welke zig thans in 't d t Mark Bouda den tytel van Cham voerd. deeze hoofdltad beviud, trekt de aandagt van Zie hier in 't kort 't geen tot zyne reize ge. een ieder zodaanig totzig.datopdicoogenbük fegen'heM gegeeveiï heef:: de Kapitein Landolf de magneet van den lir. Mesmer en deLugcbol j| iu \ voorle.ien Jaai ten flasven bundel naar Beien van d'Hrn. Mantgo$er en Pilatre agter den jj nin gezeild zynde, werd door den Koning van bank leggen. Die Vorst, genaamd Mark, Bou- I oëre genódigd vin zyne ftaaten, waar voorheen da, Cham of Koning van Oëre'm Afrika byde geen Europeefche fchepen geankerd hadden, te Goud-kust, is een jongeling van 19 Jaar, om ! komen bezoeken. Hy zeilde derwaar is, zyn gent 4 voa en 3 duim lang, dik van hoofden j (chip werd op 't Oeeptotw genoomen en door 'plat van neus, kortom een dikgejipte Neger. 1 camts de rievier Formfa opgeboegfeerd. Die Hy is aan 't Hof gebragt, en de Koning heeft volken hebben geen de minlïa kennis van de hem een penfioen van 20,000 Livres toegelegd zeevaart, zy gebruiken sl'JJa canots of pirogeduurende deszelfs verblyf in Frankryk, waar gues, zyn.le v« -rtuigen uit zeer dikke fta:a.«a hy gekomen is, om, naar 't voorbeeld van Cezar van boo.nen gehoti'ven. Geduurende de overPeter, zig kundig te maaken. Den 9 van deeze wintering, die meer dan 3 maanden duurde, maand heeft de Afrikaanfche Monarch de ver- hebben de kapitein en zyn volk het best onthaal gadering van het P-aryfche Mufciwi, in 't Palais by de Oëreeis genoten, en uit de gefprekken Royal,vnet zyne tegenwoordigheid vereerd. De die de Koning met den kapitein had, kreeg hy nieuwsgierigheid om den, Moorfchen• Koning tj een zo groot denkbeeld van Frankryk, dat hy zien, had een toevloed van menfehen, onder , niet aarzelde den Prins zynen zoon, die ook welke veele van den eerften rang, derwaarts begeerig was om de Europeefche zeden van nagelokt. Van alle de (hikken by die zitting voor- by te kennen , den Heer Landolf xmAe te gee» geleezen, was de redenvoering van den Hr. ven. Mark Bouda bezit moed en oordeel. De Moreau de St. Remi, handelende over de ze- Kapitein Landolf'in zee gevallen zynde, was de den en gewoontens van het Ryk Oëre , welke tot Moor/che vorst de eerfle om iu zee te fprngen, heden toe weinig bekend waren, en over ee- en zynen geleider te redden. Hy behaag '. zig nige byzonderheden den doorlugtigen reiziger j zeer in Frankryk, wier taal hybegind te verftnan, betreffende, die, welke uit hoofden van de ij cn hy heeft zulk eene fmaak in onze zeden en toenmaalige omfcandigheid , het meest behaag Jj gebruiken, dat hy voorgenomen heeft, in zyne de. De godsdienst van de Oëreërs is een meng- ji [haten weder gekeerd zynde, om naar de franzel van 't Mohamedaandom, met het Jooden-en j fche wyze te leeven en gekleed te gaan; 011Heidevdom; zy verkoopen ,• naar 't gebruik van : aangezien de ingewortelde vooröordeelen van die gewesten , hunne gevangenen ; doch zy | zyne natie , begtnd hy te gelooven, dat den hebben.de wreedheid niet, geiyk te Benin, oa I Duivel wel niet blank zou konnen wezen, en

Sluiten