Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *5 3 DE

B A M " E ' S « 3? O S ..ï*

$j« 16 February, 1785.

BRIEVEN-van VERSCHEIDENE « PLAATZEN.

"Weenen, 18 December.

• Y"**e wooningen zyn hier zo fchaars, dat men "^voor een maatig ruim vertrek, 16 a 20 Tlorynen 's maands, en 8 'florynen voor een middelmaatig betaaid; de populatie van deezeStad word op 400,000 zielen begroot, erf is de aanmerkelykfte in rang na Londen, Parys en Conjlantinopolen. Het jaarlyksch-getal der dooden beloopt, nnar evenredigheid, niet de 'helft] van dat van Parys, de lucht hier zo zuiver en gezond zynde als men by alle mogelykheid, zou konnen wenfchen. Men te ld te IVeenen 70 Kdffy - huizen-; dan men hoord daar niet 't minfte'luid gefprëk : zo dat een Eugelsch- of Franschman, zig daar bevinden , ligtelyk in de verbeelding zou konnen komen, dat het aanwezend gezelfchap, ^enhoop verfpieders zy, die hem wantrouwen.

Leeuwaarden, den %\ January.

Hoe groot de fchrik en verwarring geweest zy, by . den venneinden brand in de "Jacobiner- of Groote Kerk alhier den 26 van deeze maand, toen aldaar de eerfte Bedeftond zou gehouden worden, .kan men onder anderen opmaaken, uit de meeriigte goederen welken, na dat alles weder v

tot rust gekomen was, rdd.rar gevonden zyn, eit thans op order van den Ed.Achtb.lVFagiftraacueezer Stad, op het Raadhuis gebragt, en berustende zyn, ten einde de Eigenaars weder ter hand gefield-te worden. Als: 4 gouden.ooxyzer,, iï

Bandjes met gouden Zonhoedshaaken. 1.22

Zilveren Schoengespen, 6.0 losfe Gespen, 1 Naairing , 19 Ooryzers , 4 Zonhoedshaaken, 1 Knipbeursje,.i Eau de,la Reine Doosje, .^Kerkboeken , 3 Mutspriemen, een Huk var: een .zilveren

Gesp. Sö Manshoeden, N. B. waar onder

één met goud Galon, 12 Mans Handfchoenen, 149 Vrouwen Hoeden , .5 zwarte .Hoedjes, 2$ Vrouwen Handfchoenen, 4 Schorten, 29 Manteltjes, 29 Voorfchooten, 6 Waaijers., 3 Kantmutzen ,11 Streenen, ■ 60 Slaap, - ..en Tipmutzen , 2 B.egenkle.eden, 16 Zakdoeken, 74 Schoener» met Gespen, doch niet van zilver, 122 Schoa. nen zonder Gespen, 134 Muilen, 41 Stooveu, 88 Kerkboeken, 13 Paruiken, 6 Klompen.

BRIEVEN van PARYS.

van 7 February.

„ De Klooster- zusters van St. Avoye, zyn osn langs alle in gevaar van 't leven gebragt geworden, door de onachtzaamheid der keukenmeiden, F wel-

Sluiten