is toegevoegd aan uw favorieten.

De dames-post. Behelzende: eenige zeldzaame gebeurtenissen [...] fraaije dichtstukjes, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 78' y

■«-• :==. 1

BRIEVEN van PARYS. van 8 May.

„ De Slaapfter van den HeerP*»** maakt hier veel gerucht: Dat meisje weet de gedagten te raaden. Wel is waar dat daar toe een teeken of beweeging vereischt word; maar haar word belet dezelven te zien , door dien men haar een doek voer de oogen bindt. Het is de HeerP**** op deeze wyze gelukt, meer volk te lokken dan hy zelf begeerde en de voorige dweepery van de Cjnvulfi'onisten, (*) te doen herleeven. Ondertusfchen hebben wyze lieden en fommigen Geleerden , die op woorden niet aangaan , opgemerkt, dat dat meisje,, op de gegeeven bevelen , al vry juist raadde wanneer het teeken horizontaal was;doch meestal mistastte wanneer de beweeging in de boogte gefchiedde: Dit kwam daar uit voort, dat zy wel de eerde , maar niet de tweede beweeging, van onder den doek, die haar het gezigt belettede , kon zien. Voor 't overige heeft Mev. de Hertogin D * * * * een zeer vernuftig middel fredagt (wat kan der vrouwen vernuft niet Uitvindeni ?> 0JH deeze raadfter te doen mistasten en haar bedrog aan den dag te brengen: Deeze Dame overzag ffchielyk twee of drie fpreekwyzeti-uit een boek; weez die vervolgens met de hand aan ,, en zeide : „ Raad Mejuffrouw, zie daar myn gedagten..'' Dan voor die proef, waaraan egter de geëischte voorwaarden op welke het meisje aangenomen had te raaden, namelyk de gedagten en een of andere beweeging, niet ontbraken, bleef zy altoos ftö-m.. D'Heer P * * * * over dit tegenstribbelen onvergenoegd, heeft zyn huis geflöoten en de ftad verlaaten- Het- is geen wonder dat deeze

goo-

(*) Ligtelyk zal -deeze Secte aan veele onzer lèezeren niet beleend zyn: wy zullen iatrhalven eenige byzonder. heden, dien aangaande,uit een geacht periodiek werk ovcineemenj.en.in unze.Mengclftukken meêdetlen.

goochelingen de gezelfchappen een korten tyd hebben konnen vermaaken; de' verveeling toch moet telkens door iets nieuws verdreeven worden. Dan 't geen meer verwondering baart, is, dat een kundig man, gelyk de Heer P**** de hand aan zulk een bedriegelyk geheim geleend heeft; dat fchrandere lieden en van een goed oordeel zig nog laaten bedotten en vastelyk gelooven, dat een flaapend mensch het wonder-vermoogen bezit, om de geheimfle gedagten tekonnen raaden."

„ Een Engelfche gaauwdief, die voorgeeft zyn leerjaaren by 't uitgaan der Schouwburgen te Londen, het voornaamfte Leerfchool van die kunst gedaan te hebben, heeft hier een proef van zyn bekwaamheid in dat Huk , by 't uitgaan van de Opera willen doen , ten dien einde gaf hy een Dameeen geweldigen flag met de vuist op 't gezigt, terwyl hy op 't zelfde oogenblik eene andere Da! me, die haar vergezelde, haar horlogie afzettede; dan de wagt, die hem terftond by tien kopgevat heeft, leerde hem ftraks, dat men hier meer.acht -gaf dan te Londen, om aardigheden van dien aart te'beletten."

„ De weddenfehappen gaan hier ook haar gangZeker Ruiter heeft gewedt, 011150 Louis a*or, dat hy, met zyne fteevels aan, in drie en een half uur tyds, te voet, van Ferfailles naar Parys zou gaan:.hy heeft de wedding gewonnen, en dien weg in tien minuuten minder dan den bepaalden tyd afgelegd, doch hy zal ook een gedeelte van-dat geld moeten beiteeden, 0111 zyne voeten te laaten gencezen-, die door de fteevels geheel van vel ontbloot zyn geworden."

^—^=5,

BRIEVEN van LONDEN.. van 3 May.-

Iii't Graaffchap van 'Duinfries, op zekerplaats genaam Beomilaw, is,'onlangs een wreede zaak gebeurt, die zondér voorbeeld is. Twee VoerJ lieden, verfchil gekreegen hebbende over de goe de hoedanigheden vaniunnepaarden , gingenop*c