Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6 De Verschoppeling of dü

die zyner Gemalin , voor beiden een onuitputtelyke bron van hartzeer zoude opleveren. Hy ontveinsde nochtans zyne vreeze voor zyn Maagfchap, ja zelfs poogde hy die voor zich zeiven te verbergen , en zich te blinddoeken nopens zyn eigen lot. Hy ging noch verder; hy floot de oogen voor de gebreken van Arrogantia , en om de dwang , dien hy zich daar toe moest aandoen , te verzagten, bel'chouwde hy in haar, alléén de voorwerpen, die hem haare perzoon in zyne oogen beminnelyk konden doen fchynen: zoo verre gaat de toegevendheid der Mannen. Èrnestor dus in allen opzichte een lydzaam martelaar, zoo omtrent zyn Vrouw als Maagfchap zynde , deelde met haar de luidrugtige vermaaken eener Feest, welke hy als de éérste grondflag zyner rampfpoeden moest aanmerken. Gedurende een gantsch jaar wischte hy alle de onaangenaamheden uit van zyn gekoppeld huwelyk. Nagt en dag even oplettende , om de grillen zyner hovaardige wederhelft te gemoet te komen , had hy echter zelden het genoegen daarin te flaagen. Hy kropte ftilzwygende alle haare bitfe verfmadingen op, doch alle deze toegeeflykheden, waren noch niet bekwaam, om hem zyn ongelukkig lot eenigfints dragelyk te maken.

Ar-

Sluiten