is toegevoegd aan uw favorieten.

Missive van de vergadering van thienen aan haar hoog mogende, in dato 19 october 1786. houdende verzoek, dat hun hoog mog. eenige heeren gelieven te committeren, om met bewindhebberen in conferentie te treeden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

Terwyl onder de Debiteuren en Tekenaaren vari dat Request zig een Thorhas^ Osborn bevind, die voor Slaaven ten Jaare 1774. gekogt. Wisfelbrieven in betaaling had gegeeven, dog die met Protest van non Èetaaling geretourneerd zynde, üitinlchikkelykheid,en om de betaaling gemakkelyk te maaken,hem het beloop Van ƒ16857 : — : — is gecrediteerd, onder verband van zyn Plantagie, mids na twee Jaaren afteleggen met den Intrest a 6 per cento in 't Jaar, dan waar van tot hier toe niet eenen penning is voldaan, en den Debiteur zig niet eens ver* waardigd om eenige mouvementen te maaken tot voldoening, en niet te min almede durft klagcig vallen en redres verzoeken.

Hoedanig de Rhederyen moeten afgefchrikt worden , en afgéfchrikt zyn j om hunne gereede Penningen ten dienften van zodaanige Planter uit te fchieteu en hun Handen - Arbeid alleen te doen dienen , om de Zo ver afgelegen Americaanfche Inwoonders gemakkelyk en brillant te doen leeven, laaten wy zeef gaarne aari ieder oripartydig weldenkende ter beöordeeling over.

De klagten over dé Éxhorbitante Hooge Pryzen die de verzoekers zeggen, nu te moeten betaalen, en als 't ware voorgeeven, gedwongen worden; zyn niet aan de Rhederyen hier te Lande, maar aan hun zelvs te Imputeeren, want de Capitainen met hun Slaaven daar arriveerende, zyn immers genoodzaakt geweest, de Slaaven op Püblicque Venduën te brengen én daar té verkoopen, zoo als zedert veele Jaaren heeft plaats gehad, fchoon iri den Jaare 178a. gepermitteerd is geworden, zeker deel uit de Hand te verkoopen, eri överzulks ieder Kooper niet gedwongen is geworden; maar vry gebleeven, om een Prys na eigen ziri te befteeden.

Zelve heeft den Heer Directeur Generaal J. Lëspinasfe in 't voorgaande Jaar.) tsit een aangebragt Armazoen Slaaven van Vlisfingën, vyftig ftuks uit de Hand gekogt, en de Wisfel daar voor in betaaling gegeeven, is met Protest van Nonbetaaling gekeerd. — — Hoe konnen Rhederyen aangemoedigd worden om voort te werken, en Slaaven aan te voeren, daar de voldoening zoo mank gaat £n op die wys de Kasfen hier te Lande uitgeput worden.

De Produ&eh die men wegéns de Wélgeftelde én vastbëpaalde wetten alle nd den Vaderlande behoorde te zenden, worden immers voor het grootfte gedeelte aan de Noord - Americaanen verkogt of verruild, en met hunne eige Schepen niet meer ter fluik, maai" opentlyk in 't gëzigt van de Lands-Schepen, en die der Nederlandfche Handel- Schepen {ten merkelyke nadeele van dezelve) uitgevoerd en gediverteerd, de bewyzen daar van zyn te overbekend, dan dat het by deezen noodig zoude Zyn, dezelve gedetailleerd aan U Edele Achtb. voortertellen. Immers indien deeze Clarideltine uitvoer geen plaatsheeft, Waar zyn dan alle de Producten, die vari den laatften (volgens het eige getuigenis der Requeftranten ) zoo zeer gezegende Oogst, ingezameld, gebleeven ?

Indien met Nederlandfche Schepen na deeze Republicq zyn afgezonden, dan is den Oogst zeer gering geweest, ten minften zo de Planters, uit bezêf van hunne verpligting om alle de Producten na de Republicq te zenden, in deezen hebben gehandeld, want een groot aantal van Hollandfche én Zeeuwfche Schepen, hebbend vierde en half belaaden, fommige nog minder, andere ledig, tot behoud van hunne Boderris, en om niet geheel door Maand- en Kostgelden Verteerd te worden, na elders of Wel direct na den Vaderlande moeten retourneeren.

. Het Schip Brandenburg, van de Commercie - Compagnie, dat agtien maanden *n de Colonie heeft gelegen om betaalinge voot de Immenfe Prartentien va'rt die

E» Cop*