Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

derlander en Menfchenvriend te mogen zeggen: in de volkryke ftad Amfterdam hebben, by hetoogenblik van de herftelling der vryheid, overal gevloeid traanen van vreugde , maar geen druppel Burgerbloed! ó HeerJyk voorbeeld, voor alle onze Bataaffche Broeders, en andere fteeden dezer Republiek! ö Edel kenmerk van de heiligfte der zaaken! De Batavier toont zich dan edelmoedig naa zyne overwinning! Hy veracht en vergeet de hem aangedaane beledigingen; hy reikt aan alle misleidden , de gulle hand van Broederfchap ; hy zoekt geen wraak of verwoesting, maar vryheid ; eindelyk hy is edelmoedig omtrent het voorledene, om des te ftrenger alle onderneemingen tegen de zaak der vryheid in het toekomende te ftraffen.

Ziet daar Burgers! onze beginzelen; gylieden hebt getoond door uw edel en bedaard gedrag , dat ze de uwe zyn: aan deze zyt gy de rust der ftad fchuldig, en het groote oogmerk onzer provifioneele aanftelling tot uwe Reprefentanten, is bereikt.

Het wordt dan tyd, Burgers! dat wy bedagt zyn om ons beftuur te eindigen, dat wy met hartelyke dankzegging voor het vertrouwen door UL. in ons gefteld, moeten wederkeeren, tot den kring van onze Medeburgeren, en ons

fTf>.

Sluiten