Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TV

X ^ aardcmaal tot h"et beleid van zaaken, de algemeene rust , orde en veiligheid binnen deeze Stad betreffende , hoogstnoodig is eenige Burgeren derzei ver Stad te committeeren, die geftadig befoigneeren, als Leden, van eer» Commitré van Algemeene Waakzaamhtid, op zekeren last en inftru&ie; zo zyn by de Provijionetle MunifipaHteit deezer Stad, reprefenteerende de gezamentlyke Bufgers en Jnwooners van dien,daartoe provifioneelyk be» fiooten en gearrefteerd de Poin&eu hier na volgende.

Articul i.

Het voorfchreeve Committè* van Jïgemeent Waakzaamheid, zal by provifie beftaan uit vyftien Leden daartoe door de Provifioneele Mu« nicipalittit in requifitie gefteld, met naamen

Hendrik Daniël van Hoorn* Joan George Holtzhey.

ELIZA LYNStAGER.

plkter izaak menjolet. Theodore van Marcelis» Hendrik ten Broek.

A % joAir

Sluiten