Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten hunnen koste, by gyzeling, als anderzins, de lacto mogen bedwingen. §. 16. Zullen, na het bekomen van alle mogelyke informat ei en nadere ouvertures, vervolgens fummier]yk b öordeelen, of de geüpprehendeerde, of anderzms fuspecte perfonen, die van hunnentwege, by provifie, in civiele bewaring zouden mogen gefield zyn, in flaat van formele befchuldiging zouden behooren gelteld te worden, dan niet; en, zo ja, de» zelvtn alsdan renvoyeren aan het Committé van Juftitie, als den ordinairen, dagelykfchen en competenten Rechter, om aldaar, door den Procureur der Gemeente, verder tegen de zodanigen geprocedeerd te worden , als in goede juftitie bevonden zal worden te behooren; en alsdan te gelyk aan het Committé van Juftitie moeten worden overgezonden al het geen , relatief tot zodanige zaak,of zaken,onder hen zoude mogen berusten, gelyk mede een fixtract authenticq uit bef deswegens door hen gehouden verbaal, mitsgaders al het geen de Maire ter dier zaak, of zaken, verder aan hun Committé zoude Biogen gefuppedirtefd hebben, niets daarvan uitgezonderd of gereferveerd. 17. Zal wyders, met relatie tot alle verdere perfonen en zaken, waaromtrent by meerderheid van flemmen niet tot renvoy aan het Committé van Juftitie zoude mogm geconclud erd worden, terftond beval mogen geven tot relaxatie van geüpprehendeerde, of in provifionele bewaring geltelde perfonen, g lykmede tot ophetfi Ig van alle provifioneel beflir van hunnentwege op eenige goederen of papieren gelegd, ten ware met betrekking tot de gefequestreerde goederen, of papieren, om byzondere redenen , eene lang* duriger aanhouding of custodie zoude mogen worden noodig gcö >rdeeld.

§, 18. Zal voorts ook in gevallen, die daartoe gedisponeerd mog'en zyn , goede correspondentie moeten houden met hef Committé van Algemeene Waakzaamheid, door de Reprefentanten van het Volk van Holand in 's Hage benoemd, en aldaar fesfie hebbende.

§, 19. Zal ook het opzigt hebben over het verleenen van paspoorten.

Sluiten