is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* >

tan de zuiverheid hunner bedoelingen zullen overtuigd zyn, zo hebben wy het onnodig geoordeeld van zulk foort van haatelyke infnnulatié'n, waarmede dit gantfche ftuk als doorzaaid is, ten deezen breeder te gewaagen.

II. Van eenen gantsch anderen aart is, in de tweede f laats, een ongeteekend ftuk, op den 28 July laatstleden ter Vergadering ingekomen, houdende by het Hot van, dien een verzoek, om hetzelve aantemerken als de gedachten van één individueel ftemgerechtigd Burger deezer Stad, die in deezen zegt volflrckt belangeloos te zyn, cn altoos .te zullen blyven, mitsgaders niets meer te verlangen, clan de nieuwe door Ulïeden geprojecteerde inrichtingen, waarvan hy zich veel goeds voorftelde, op de beste wyze tot ftand te zien brengen; met verdere byvocging, dat, indien de Vergadering volftrekt begeerde te weeten, wie de Schryver was, hy dan verzegt, dat het Ulieden behaagen mogt derzelver begeerte, het zy door de Stads Courant, het zy door het Dagblad uwer verrichtingen, bekend tc maaken ; zullende hy dan niet fchroomen zich nader te openbaaren.

Dit ftuk begint met eene betuiging van den Schryver, dat hy de voorn. plans in het algemeen ten hoogften goedkeurde, en zich verzekerd durfde houden, «iat,dic alzo hoofdzukelyk tot ftand en in werking wordende gebragt, deze maatfehappy het onberekenbaar geluk zouden doen genieten van eene uitmuntende actminiftratie van Juftitie, en van eene veel betere beheejring omtrent de banquerouten of faillisfcmenten; doch dat hem daaromtrent echter deze en geene reflectie* waren voorgekomen, welke hy, op Uwlieder uitnodiging , van zyncn pügt had geacht aan Uiiedcn te «penen.

Dc eerftc van die bedenkingen komt hoofdzaakelyk daarop neder, of hei aart de vier of meer Kooplieden, Wie tot Leden van het Committé aan Juftitie benoemd zouden worden, wel te vergen was, op hunne beurt, ook recht ie moeien fpreeken in cas crimineel? En dit meent de fteller, dat geen plaats zou behooren te vinden, om de volgende redenen, namentlyk:

Om-