is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 }

faehooren te worden vastgefteld en bepaald; Vooral ML dat de ondervinding reeds cenigcrmaten heeft doen blyken, hoe bezwaarlyk het valt om door expérièntie geoefende Kooplieden en Rechtsgeleerden voor eene fomme van niet meer dan ƒ 4000:-—: — te disponeeren, om uit hunne kostwinningen te gaan : edoch Uwl. Gecommitteerden herhaalen nochmaals, dat zy in deti tegemvoordigen /laat van zaaken huiverig zyn, om ftellig tot verhooging van de voorsz. tractamenten te ad-* vifeeren, aangezien de Burgery nu ongctwyffeld geacht 'moet worden in het denkbeeld te verfeeren, dat de Stad ten dien opzichte niet verder <> dan aan hun bekend gemaakt is, door deeze Vergadering zal worden bezwaard; hoe zeer anderszins (om 'er dit noch met een woord bytevoegen) de verhooging van de voorsz. tractamenten op eene fomme van ƒ5000: —welligt ook aanleiding zoude hebben kumrai geeven, dat des te gemakkelyker nu, voor de eer(le reize, een der bekwaamfte en mecstgeoeffende Pra&izyns gedisponeerd zoude hebben kunnen worden, om het ambt van Procureur der Gemeente te aanvaarden: blyvende bet eventueel verfchil van inkomen, wanneer hy naderhand Lid van het Committé van Juftitie word, dan evenwel nog aanmerkclyk genoeg, ommin of,meer beducht te zyn voor eene compleet goede reusfite.

'Er zoude op dit reipeét nu noch maar alleen rësteeren de beantwoording der bovengemelde bedenking., of het eventueel doen vervangen van den afgetreeden Procureur der Gemeente, door een Lid uit het Committé van Juftitie, in allen gevalle geene fource zoude kunnen worden van intrigues, cabaalen, en-on'ëenigheden, zo als de fteller van het hier bqven Jjub Num. II. gemelde ftuk beweerd heeft. Edoch, dcwyl, volgens bet plan, de abiblüte aanftcl.ling van een Procureur der" Gemeente in dat geval niet ftaan zoude aan het Committé zelve, maar alleen aan deeze Vergadering, en wel uit een dubbel getal van perfoonen, daartoe door het Committé uit hun midden te benoemen, zo kunnen Uwl. Gecommitteerden niet zien, hoe daardoor* tot gevaarlyke intrigues, cabaalen, en onëeiiighcden in het Committé, aanleiding zou kunnen worden geö ge»»