is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen; of dezulken, welke niet verkiezen mogten hunne Recepisfen, by wyze van geldbelegging,te behouden, dezelve te gemakkclyker voor een volgende Termyn zullen kunnen verkoopen; in welk laatfte geval, de opoffering voor ieder Termyn geringer dan dezelve in den eerften opflag fchynt, en voor niemand zeer bezwaarende zal kunnen gerekend worden.

Misfchien zal, wegens de uitvoering van dit Plan, ook nog de bedenking geopperd worden, dat de me • nigte Recepisfen, van zeer kleine en onëfrene fommen, het werk ter Thefaurie zeer omflagtig zal maaken; doch deeze zwaarigheid zal waarfchynelyk merkelyk verminderen, dewyl de meeste kleine Pvecepisfen wel zullen verkogt, en dan tot eene grootere fom gecombineerd worden; het geen echter aan een ieder dient te worden vrygclaaten, om niemand tegen zyn wil tot het verkoopen van dezelve te noodzaaken.

Wygelooven, Burgers Reprefentanten! dat het niet nodig zal zyn om veele redenen aan te voeren, om de dringende noodzaakelykheid te betoogen, dat ten allerfpoedigftc in de behoefte van de Stads cas voorzien worde: eene behoefte van meer dan vier Milliocnen Guldens, en een cas van nog geen ƒ 100 m., is een argument zo fterk, dat wy geene andere behoeven te bezigen, en wy zouden vermeenen u te beleedigen, indien wy niet van uwe iever, werkzaamheid en vaderlandsliefde gerustelyk dorften verwachten, dat dit belangryk onderwerp in uwe Vergadering rypelyk overwogen en lpoedig tot befluit gebragt zoude worden.

Heil en Broederfchap!

Amjlerdam 3 Jitly 1795.

Ter Ordonnantie van het voorn. Committé

(W.ts Cettkcnd)

E. C. BONDT,

Secretaris.

B 'Y-