Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelver jurisdictie, op den uitten bevorens voorgedragen, pver de moeijelykheid om weder te kunnen verhuren huizen, kamers, of kelders, die door de huurders, zonder betaling der huurpenningen, fomtyds boven het gedaan arrest, verlaten zyn; en te gelyk Vervattende geproponeerde middelen yan redres;

Meenen wy die bezwaren dezer burgers te kunnen brengen tot deze volgenden, waaromtrent, alvorens te adviferen over de voorgefiagen hulpmiddelen, wy de noodige folutien en ophelderingen zullen trachten te geven,

i. Klaagt men, dat de verhuurders, langen tyd na. dat de huurders, zonder te betalen», vyj-trc^kea-zyn^ cer;t vernemen darhuhne'huizen' éccHédig -Saste

«. Dat dan noch de verhuurder moet rekestreren, hetwelk ƒ S§f zoude kosten.

5. Dat 'er twee a drie maanden verloopen, eer het den verhuurder vry ftaat onj zyn eigendom aan, een' ander' te mogen verhuren.

Omtrent het eerste point, verklaren wy, geen andere folutie te kunnen geven,, dan het bekende axioma juris, jura vigüantibus; en het is door die vigilaiitie van den verhuurder, dat hy van tyd tot tyd op zyne belangen kan doen informeren, ten einde door gepaste middelen het ftil verlaten van deszel& eigendom yooï te komen. ' ■ - •

Het tweede bezwaar, betreffende het requestreren 5 en de kosten van fomtyds ƒ25 n 30 dieswegens te impenderen, vinden wy van meerder belang, te nvfef^ ivanneer de• verfchuldigdc huurpenningen, gelyk dikwvls g.jVMirt,iiic het provHiu derachtergelatén-gocderen niet kunnen wqrden gerecourreerd, wordende die flosten"veroorzaakt door de menigvuldige ' appointe-

men-

Sluiten