Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inenten*, die op diergelyke addresfen gefiagcn worden, r>n dat wel doorgaans ten getale van drie, één van opening, inventarifatie en weder verhuring van het perceel, één van verkoop, als 'er goederen in gevonden worden, en dan noch één van lichting def verfchuldigde huuipenningen, met de kosten.

Edoch ten opzigte van het derde bezwaar, dat °ct twee a drie maanden zouden verloopen, eer zodanig eert perceel aan een' ander' kan worden verhuurd, kunneri wy ulieden informeren; dat de leden van de algemeene wykvergadering niet wel onderricht zyn, wordende in zulk een geval niet meerder veré'ischt,, dan te doen zien dat de huurder veertien dagert abfefit, eii het huis genoten is geweest, waarvoor de billykheid ten fterkfte is pleitende, dewyl een huurder zich orri affaires als anderszins voör eettigen tyd. kan uit de ftad begeven, en het door hem bewoond huis, intusfehen gefloten houden, zonder noch het oogmerk te hebben gehad om hét huis finaal te verlaten, en nooit te rug té komen ; doch welke tyd niet te min verkort word,- als dc huurder den fjeutel van het huis aan den verhuurder heeft te rug gezonden.

De eenige vraag, welke dus hier beantwoord moet worden; is haturelyk: welke is het gefchiktite middel, om voor de belangen der verhuurders, op do minst kostbaarfte wyze, te zorgeb, zónder dat de huurders eenigefmate in hun recht worden verkort?

En hieromtrent behoort men voorat* wel te reflecteren, dat mén een hoofdönderfcheid moet maken, op Welk eene wyze iemant zich uit zyrt huis abfenteert, Of namentlyk iemant eenvouwdig zyri huis, kamer, of kelder fluit, en den fleutei me: zich neemt; —

Dan wel, of iemant, door het overgeven vari den fleutei aan den verhuurder of de buren, of het transporteren vari goederen en meubilen, een duidelyk bewys geeft van de verlating.

. LI a ia

Sluiten