is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<T 333 3

Joedragt der zake geïnformeerd zal zyn, de conduite door het committé van waakzaamheid, in dezen gehouden , in het openbaar te beöordeelen, en alsdan dat geen in het werk te ftellen, hetwelk ik, overeenkomstig de rechten van den burger, zal vermeenen van mynen pligt te zyn.

Ik ben van uwlieder billykheid te wél overtuigd, dan datikeenoogenblik zoude kunnentwyfelen, of gylieden zult aan deze myne inftantie, met den grootften fpoed, door het committé van waakzaamheid doen beantwoorden; verzoekende ik, eindelyk, dat deze myne misfive, op uwlieder last, gedrukt worde, om te toonen, dat ik, hoe zeer ik wel gewenscht had, dat deze myne brief in haar geheel niet ware openbaar gemaakt, echter niet fchroom, opcniyk uit te komen, zelfs voor dat geen, hetwelk ik aan myne vrinden in vertrouwen fchryve.

Heil en broederfchap!

s. i. z. WISELIÜS.

In den Hage, Pen 2 Noyemb. 1795.

Ddd 2 BY;