Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E

tot het dagblad van de

VERGADERINGEN

der

REPRESENTANTEN

van het

VOLK VAN AMSTERDAM.

Woensdag, n November, 1795* Het eerfle jaar der Bataaffche vryheid.

VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.'

aan dr representanten dés volks van a'msteldam. ■

medeburgers!

De ondergeteekenden, door uwe Vergadering gelast zynde, dezelve te dienen van hunne contideratiert en advies, op het voorftcl van de algemeene vergadering der wykvergadcringen, betreffende het vermelde in Tiet Dagblad pag. 94. het Ilde ftuk, wegens de mftruétie en belofte van den redacteur vatt hetzelve Dag» blad, waarvan vervolgens geen verdere opening aan den volke gedaan is;\'erzoekende dus de algemeene vergadering der wykvergaderingen. deswegens onderricht te worden:

1. Wie reda&eur is; —

a. Wat de inftruftie en belofte voor dcttZelveit

behelst; — '3. Wat zyn ialaris is: waarby zy tevens voegt ecne aanmaning ter fpoedigef voortzetting der uitgave van het Dagblad, nadettiaal hetzelve doorgaans ioait dagen ten achteren is,

Ccce ' ' Wat

Sluiten