is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( fes )

Insgelyks gecommitteerden van de byzondere kamers"} zyn dit nu anderen, of zyn het dezelfde perfonen e<& Wëest; van welke die onderfcheiden gecommitteerden gecompareerd zyn? Kan dit de commisfie, welke zich ter dezer Vergadering beklaagt, zelfs wel befiisfenS Pus , welk eene inculpatie is 'er in het gefielde in het Dagblad, tegen de commisfie, vervat?

De committenten, uit wier naam deze commisfie zich tot ons vervoegden, kunnen allen niet onfchuldig geweest zyn; immers de meerderheid der gecompa a-eerden, in de onderfcheiden kamers, is zekerlyk niet onfchuldig geweest; en, zo de commisfarisfen deiclubs, in die nacht, de waarheid gefproken hebben, dan beliep hun getal 3400 perfonen.

In hoe verre nu het verhalen van waarheden, vuige laster, en zwartmaken van beraden cordaatheid kan genoemd worden, is boven den kring van bevatting van uwe commisfie.

Uwe commisfie dus zullende overgaan om te advife* ren, wat aan deze commisfie, op hare ingebragte klakten, zoude kunnen en behooren geantwoord te worden, is van gedachten, dat men aan deze commisfie zou kunnen antwoorden: dat alle zodanige leden der Bataaffche clubs en vaderlandfche gezelfctiappen, welke een plegtig desaveu, zo van het gebeurde van den 31 Q&ober tot den 5 November, als ook van de zo algemeen vérfmade propofitie, om revolutionair te handelen, fchriftelyk aan deze Vergadering zouden willen inleveren, en daar benevens declareren, noch tot het een, noch tot het ander, in eenig opzigt, te hebben medegewerkt, of daarin te hebben bewilligd, door de Vergadering met het grootfte genoegen gehouden zullen worden, niet alleen voor onfchuldig, maar ook voor in de daad bczieldte zyn met zodanige gevoelens, waarop de committenten van voornoemde burgers zich' zo 111 dit tegenwoordig addres, als bevorens in hetgeen aan de commisfie uit den Haag is overgeleverd geweest, beroepen hebben.

De Vergadering zal zekerlyk met het grootfte ge-

noe-