is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 68s )

den Worden. En fchoon het committé uwe Vergadering heeft moeten adviferen, om de gezegde memorie niet in uw Dagblad te plaatfen, zal het aan hetzelve niet te min zeer aangenaam zyn, indien de burger Grayes kan goedvinden, dezelve, öp eene of andere wyze, door den druk gemeen te maken, daar hetzelve niet twyfelt, of een ieder, welke dezelve met eenige aandacht leest, zal daarvan terftond de ware merités ontdekken.

Wat aangaat het verzoek van den burger Gravcs, öm reftitutle van zyne papieren, twyfelt uw committé biet, of gy zult met hetzelve van één gevoelen zyn," dat, namelyk, daarin niet kan getreden worden, dewyl dezelve onder u behooren te blyven berusten , doch zoude hem, des begeefende, en indien hem zulks ontbrak , copie daarvan kunnen gegeven worden.

Voorts maakt de burger Gravcs melding van eene fchriftelyke voordragt, den 24 Mei 1795, aan ul. gedaan : deze is dus aan de provifionele Reprefentanten yan het Volk van Amfterdam gedaan, en uw committé lieeft van dezelve niets kunnen vernemen, dan, indien é «zèjtve van geen anderen aart is, dan de in dezen gemelÜ2 memorie en addres, zal uw committé ook gaarne verfchoond blyven, van over dezelve te moeten oordeelen.

Hiermede vertrouwt uw committé als nu aan uwe intentie voldaan te hebben, en, hoe zeer dit rapport veel omflagtiger heeft moeten zyn, dan het zelve gcwenscht had, en de zaak zelve waardig is, verzoekt uw committé echter, dat hetzelve geheel in de bylage lot uw Dagblad moge geplaatst worden, dewyl de burger Gravcs heeftkunneh goedvinden deszelfs addres, vast -28 October, in de nationale courant te doen plaatfen, 'en om alzo de burgery in ftaat te ftellen, te beöordeelen, in hoe verre de befchuldigingen in hetzelve ver-, vat, gegrond zyn, en of uw committé niet reeds meer dan te veel, op de onberedeneerde aanmerkingen van' den burger Gravcs reguard geflagen heeft.

Heil en broederfchap! Ter ordonnantie van het committé van finantie.

J. c. engel , fecretaris.

B Y-