Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 689 )

„ geeringsform te veranderen, te verbeteren, (ge„ lyk hier het geval zoude zyn) of een"1 geheel anderen „ te verkiezen;" en daar gyl. zelve, op den voorsz. 31 January, plegtiglyk. aan het Volk van Holland hebt beloofd en toegezegd, dat alle de fchikkingen, daarby nopens het provinciaal beftuur gemaakt, provifioneel waren, en tot zo lange als daaromtrent, niet door uwlieder Vergadering, maar door ee?{b daartoe, zo dra mogelyk, te beroepen vergadering van representanten, uit het geheele volk gekozen, nadere schikkingen zouden wezen gemaakt ; en op de vervulling dezer zo plegtige belofte en toezegging, vermeenen wy. in denmaani en van wegen onze committenten, eed- en arnptshalve, met alle den ernst, welke het gewigt der zake vordert, nader te moeten aandringen, omdat by het plan zelf, zo als het door de perfonele commisfie ontworpen is, verfcheiden objecten voorkomen, waarin wy, voor zo veel ons aangaat, onmogelyk kunnen bewilligen, voor en aleer het gantfche Volk van Holland, dat daarby zulk een' onberekenbaren interest heeft, daarover in zyne belangen zal wezen gehoord; zynde dit de tweede principale remarque, die wy ons verpligt hebben geacht in eenige weinige byzonderheden (want om alles aan te halen duld het kort bë'rtek van tyd niet) befcheidenlyk aan' ulieden te moeten voordragen.

Kortheidshalve pasferen wy, om die reden, de beide eerste hoofdftukken, en borneren ons ditmaal alleen tot eenige remarques op het derde.

'a. Volgens art. 4CV, zoude het volgend intermediair beftuur het huishoudelyk beftuur dezer provincie waarnemen, genera lyk in alles wat niet aan de nationale conventie wettig zoude toekomen, en fpcciaal in hetgeen betreffen zoude het juflitiële, finantiele, de politie , en oeconomie dezer provincie. Dan het zy ons vergund te vragen, wat al onder die zo algemeene en niets hoegenaamd bepalende uitdrukkingen begrepen is? by voorbeeld:'zal op die wyze a-lle Jledeh^-, ofdorps-be/luur, voor zo verre het huishoudelyk is, de financie nominatim daaronder begrepen, mede gerekend worden aan de fuper • intendemie van dat

in-

Sluiten