Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c s y

Waarop, gedelibereerd zynde, gerefolveerd is, van hetzelve rapport, om de daarby voorkomende pryzenswaardige aanbieding en belofte, en teneinde dezelve daad ter aanfporing van andere burgers verftrekke, om dit loffelyk en vaderlandlievend voetfpoor te volgen» honorabele mentie in de notulen dezer Vergadering en in het Dagblad te maken.

Accordeert met de refolutie.

f. j. pelletier,

fecretaris.

Zyn, op derzelver verzoek, in de Vergadering verfchenen, de burgers M. C. van Hall, P. N. Amtzenius, en E. E. Burgkly Glimmer; en hebben dezelve ingeleverd de volgende voordragt, en daarby tevens overgelegd copie van de verbindtenis, insgelyks hier geïnfereerd:

mTIlEID, GELTKI1EID, BROEDERSCHAP.

De Procureur der Gemeente, mitsgaders de leden in fecretarisfen van het committé van juftitie der ft ad Amflerdam ,aan de Representanten van het Volk der zelve flad.

medeburgers!

Ten volle overtuigd, dat de tegenwoordige toeftand otizes vaderlands niets meerder vordert, dan eene feduchte gewapende zecmagt, in ftaat, om den trots en ■de rooveryën der Engelfchcn te fnuiken, hebben wy begrepen, om, zo veel in onze vermogens is, tot het herflel der Bataaffche zecmagt mede te werken. De verbindtenis, welke wy by dezen aan ulieden overgeven, ftrekke daarvan ten blyke!

Het zy echter verre van ons, dat wy hierdoor volkomen zouden meenen te beantwoorden aan de groote pligten, die ons vaderland van ons vordert. Neen, A 3 . Bur-

Sluiten