Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3? 5

de oorzaken zyÖ van liet verval der bakkeryefi; fffl» mers, dit is zeker, dat geen broodbakker, by eenigë de minste kcure* verpligt of gehouden word, brood te verkoelen aan de flyters; dit alles word door heli vrywillig verricht; en het fpreekt dus van zelve, dat niemant der broodbakkers vrywillig zicli zal ruïneren * door het verkoopen aan de flyters<, want toch, zo daarvan hun verval afhing, Was niets naturelykeiS (en di€ zoude dan ook zeker, wat men ook moge voorgeven, door allen zyn gefchied) dan dat zy weigerden aan de! jlyters te verkoopen.

Wat aangaat het request der broodflyters fett flyffters, binnen deze ftad, moet men opmaken, dat meii* niet geconvinceerd zynde dat, door het aanwezen der flyters, de bakkers neeririgen vervallen moeten, mo.eè avouëren, dat, door dit middel, vele lieden aan huri beftaan geraken, en dat dus daardoor een vry aanzienlyk gedeelte Vart de mindere clasfe der gemeente aanleiding ontfangt van hunne neeringen, tot huil foutiën, gaande te houdem

En laatftelyk, met betrekking tot hef bericht vSn overlieden voorsz., moet men aanmerken, dat overlieden beantwoorden aan dc verwachting, die men liaturelyk vaii hen moest hebben, door het geven, namentlyk, van een declinatöir advies op de requestd der flyters, daar zy, als mede-ondertcekenaars van dë eerstgcmelde requeste, daardoor in dezen niet als onzydig kunnen worden aangemerkt, als met 'er daad party zynde tegen de flyters * op wier request zy moesten adviféreiii

Dan j dit daar latende , gaat men övet tot het oriclefzoeken, of by hetzelve bericht zodanige motiven worden aangevoerd, Waardoor men de fustenuën, en hef verzoek, daarop gebouwd , van de broodbakkers * als' billyk en gepast, befcin-uwen moet*

G a Jv*l

Sluiten