is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOI )

AAN DE REPRESENTANTEN VAtt HET VOLK VAN AMSTERDAM.

De commisfie tot de verdeeling der ftad in districten, en ter byëenroeping der grondvergaderingen;, hoe bereidwillig ook , om aan uwlieder begeerte te voldoen, in zich op nieuw te laten employeren, nicttegenftaande de moeijelykheid. van het werk., neemt de Vryheid aan ulieden voor te dragen :• -0 Dat 'er voor dezelve geen mogeiykhcid is eene oproeping te doen, vóórdat-op alle de huizen'zal zyn. geteekend, uit welk district en tot welke grondvergadering zy behooren; — •

Dat dit werk, dat reeds op,den Sftcn February door de commisfie was bevolen;, door de meeste wykmeesters zo fehandelyk Hecht is verricht, (hoewel door fommigen zeer goed,) dat de meeste huizen, of verkeerd, of in het geheel niet geteekend zyn; —

Dat da-commisfie reeds federt heden vóór- 8 dsgen bfckwaame lieden heeft uitgezonden, om het gebrekkige te verbeteren, en de gebreken te herftellen, doch dat. die lieden niet meer dan één district iederen dag kunnen afdoen ; en dat gcvolgelyk dit werk, zonder de hindernisfe van weder, of anderszins, te rekenen, niet vóór- den 7den Maart volbragt kan zyn; ,—

Dat de commisfie reeds vele fchilders aan het wrik heeft^ die iederen' dag fchildcren hetgeen den vorigen dag door de. gemelde lieden is nagezien en veri^e■terd ;■ — ' - ; -

... Dat, al.waren -nu al eens-alle de huizen op ditoogenblik gereed, de tyd die 'er noodig is om de notificatie-biljetten in gereedheid te brengen, 1299 ftémöp'.ttemers te benoemen,' dc localfin- te beitel len, iets, waarin nu noch veel meer zwarigheid, dan den eersten keer, zal gelegen zyn, zo door de onwilligheid van fommigen, als door de exorbitante pryzen die zy rekenen; dat, zeggeirwy, de voorgeftelde tyd tot alle die verrichtingen aan uwe conmfi-.iie nooJzukelyk Ö)«et worden vergund.; vooral daar de kosten dezer byëcnroepingen zo vreé.-Jyk hÜög 1'onpdn; —

Dat de ondergeteekenden het noodzakelyk cordeeV ' kn,