is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, bovenal op de menage te moeten Ietten, en evenzeer op alles dat noodig is om verwarring te voorkomen.

Dat het nu uit dit gezegde, hetwelk veel breeder zoude kunnen worden gedetailleerd, gemakkelyk valt af te leiden, dat het onmogelyk is, dat de Reprefentanten voor het provinciaal belluur tydig genoeg benoemd wordèn, om op aanftaanden Woensdag in den Haag te kunnen zyn; zo zal echter uwe commisfie alle vlyt aanwenden, om de benoeming van kiezers voor Y en Meer op Maandag te laten doen, zo zulks immer-mogelyk is.

De commisfie fubmitteert. dit alles aan uwl. meer verlicht oordeel, doch herhaalt nochmaals, dat, hoe gemakkelyk de oproeping mogt voorkomen aan allen, die niet in dit werk zyn geëmployeerd geworden, (en zy heeft het leedwezen dagelyks te moeten ondervinden, dat de meeste menfchen de oproeping als in één' dag of twee mogelyk te zyn befchouwen,) zy plegtig moet betuigen, dat het voor haar volftrekt onmogelyk is, dat zy wederom, dag en nacht werkende, moeite zal hebben om op den 9 Maart gereed te zyn, en dat de geringde hindernisfe zulks onmogelyk maken zal; dat zy dus, indien 'er lieden gevonden mogten worden, die oordeelden het werk in één' dag of drie te kunnen verrichten, ernstig folliciteert, dat gyl. het aan dezelve gelieft toe te betrouwen, om toch in eene zaak als deze niets onbeproefd te laten, dat genoegen geven kan; en de commisfie zal alsdan zeer gereed zyri om aan die liéden alle de papieren te extraderen, en hen alle mogelyke elucidatie te geven.

Uit naam der commisfie ter verdeeling der ftad in diftricten en ter byë'enroeping der grondvergaderingen.

J. H. VAN SWINDEN.

Amfterdam, den 26 February, 1796. Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

B Y*