Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

EXTRACT uit de notulen der comtntsjtt van het provinciaal befluur van Holland, te Amjlerdam.

Saturdag, den ^Augustus, 1796*.

In aanmerking genomen zynde, dat, niettegenftaan<üe deze commisfie, by derzelver decreet van den 18 July 1. 1., Waarby zy, onder anderen, uitdrukkelyk heeft verklaard, conform hare publicatie van den 29 Mei 1.1., te houden voor vernietigd en geannulleerd de concesfie, door den Raad der Gemeente dezer ftad, der remotiën van alle zogenaamde oranje-amptenaren, in den avond van den 10 Mei 1.1., den Raad door geveld afgedwongen, mitsgaders de refolutiën van den ir en 12 Mei, ingevolge van dien, door denzelven Raad genomen, den voorsz. Raad heeft te kennen gegeven, dat deze commisfie vertrouwde, dat, alzoen ingevolge van dat decreet, door den Raad onvenvyld de , noodrge maatregelen zouden worden genomen, om hef werk der onwettige remotiën naar behooren te redresseren, en de belanghebbenden daarvan kennis te doen dragen; — gemelde Raad, volgens bekomen informatiën, tot noch toe niet beeft kunnen goedvinden, aan dezen uitdrukkelyken en gemanifesteerden wil dezer commisfie in eenigen opzigte te voldoen , noch de daarby belanghebbenden het effect van denzelven te doen genieten, en daardoor de intentie dezer commisfie, als het ware, geheel elufoir te maken; en waardoor, intusfehen, de, op de voorsz. onwettige wyze, geremoveerde amptenaren in het onzekere worden gelaten, zo ten opzigte van het afleggen der verklaring, volgens dcu-eet van het provinciaal befluur van Holland, van den 5 April 1. 1., als ten opzigte hunner verpligting omtrent de, by hetzelve beftuur, gearresteerde geldnegotiatiën van den 30 Juny en 10 Aug. 1. 1.

Is, na deliberatie, goedgevonden en verflaan, dat, tot mamtiën van het wettig gezag, waarmede deze commisfie, door het Volk var^ Holland, in deze flad is bekieed, alsmede tot gerustflelling van de voorsz.

A 3 on-

Sluiten