Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2S )

ring myner party, in 1788, en vervolgens, geen boete of ftraffe voor my uit te vinden was.

Ik late het over aan de wysheid uwer Vergadering, om zulke inlichtinge in te winnen, van wat corporaas hetzelve verkiezen zal; en ik verwacht, dat 'er zulke fchikkingen zullen beraamd worden, als overeenkomstig zv met het recht van een' ingeboren burger, opdat ik in myne eer herfteld, de fchade en nadeden my vergoed zullen worden, en het Amftels inwoners blykett mag, dat wy gelukkiger dagen beleven, dat goed recht zegepraalt, en ik niet weder in de noodzakelyfcheid mag gebragt worden, om posten te weigeren te aanvaarden, welke het vertrouwen des Volks my gegeven had, gelyk ik, om my zeiven gelyk te blyven, reeds nu heb moeten doen.

Gods dierbare zegeningen over uwe perionen en Vergaderingen wenfchende, tcekene ik my:

Heil en broederfchap!

Uwe medeburger:

(Get.) LEEND. ANTH. VAN DER MEULEN,

Amfterdam, den 1 Augustus, I796Het tweede jaar der Bataaffche vryhetd.

Accordeert met het origineel.

Amfterdam, den aa Augustus, 1796,

G. BRENDER a BRANDÏS,

fecretaris.

RA*-

Sluiten